İzmir Özel Türk Koleji

Akademik Projeler

BİYOLOJİ

PROJE1

Proje Adı: Prostat Kanseri Hücreleri ( DU145) ve Sağlıklı Fibroblast Hücrelerinde Bax (Bcl-2-Associantedx) Protein Expresyonunun Araştırılması

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler: Banu Çakmakçı BÇK Fen Lisesi 11 A / Elif Uğurlu BÇK Fen Lisesi 11 A

Danışman Öğretmen: Arzum Güntekin

Proje Başarısı: Brezilya’da 27. Mostratec Uluslararası Bilim ve Teknoloji Proje Yarışmasında Yarışmasında Türkiye ‘yi temsil etme hakkı kazandı.

Proje Özeti:Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen solid kanser türüdür.Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır.Oluşumunda hormonal faktörler önemlidir.Genellikle 50 yaş üzeri erkeklerde sıkça görülen bir hastalıktır.Hastalık riski, ailesinde özellikle birinci derece akrabasında prostat kanseri olanlarda daha yüksektir. Maling hastalıklar ,klasik olarak kontrolsüz aşırı hücre proliferasyonunun olduğu hastalıklar olarak bilinir.Oysa aşırı proliferasyonun yanı sıra azalmış apoptozisin de malinite gelişimine katkıda bulunduğu görüşmüştür. Zamanı geldiğinde normal olarak apoptozise gidemediği için normalden daha fazla yaşayan hücreler,mutasyonların etsiyle maling hücrelere dönüşme potansiyeli taşırlar.Bu nedenle son yıllarda dünyada pek çok kanser türünün tedavisinde, kanserli dokuda apoptozun indüklenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.. Bax proteini proapoptotik p53 tümör süpresör geni tarafından aktive edilerek üretilir.Yapılan kanser araştırmalarında insanlardaki tümörlerin %65 inde p53 geninin mutasyona uğradığı ve görev yapmadığı saptanmış ve dolayısıyla p53 tahribatı ve kaybının kanser oluşumunda kritik bir öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. Prostat kanserinde özellikle metastatik kanser hücrelerinin apoptozise dirençli olması progresif hastalığın temel bileşenlerini oluşturur.Bu nedenle son yıllarda kanser dokusunda apoptozun indüklenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bizlerde projemizde prostat kanseri hücre hattında ve sağlıklı fibroblast hücrelerinde hücre siklusunu etkileyerek, hücrelerin apoptoza gidişini hızlandıran tümör baskılayıcı gen p53 ü uyaran, Bax proteini miktarının hücrelerdeki değişimini inceledik.Prostat kanser hücrelerinde Bax protein expresyonunun azaldığını ve bununda hücrelerin apoptoza direncini arttırdığı sonucuna vardık.

PROJE2

Projenin Adı: Biyoindikatör Bitki Olan Karayosunlarını (Hypnum Cupressiforme) Kullanarak Hava Kirliliğinin Tespiti ve Önlenmesine Alternatif Bir Yaklaşım

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler: Simay Karabin BÇK Anadolu Lisesi 11 A / Ece Uyar BÇK Anadolu Lisesi 11 A

Proje Danışman Öğretmeni: Arzum Güntekin

Proje Başarısı: Proje TÜBİTAK Ege Bölge Elemeleri’ni geçerek 380 proje içinde ilk 27’a girerek sergilenmeye layık görülmüştür.

Proje Özet: Nüfusun hızla artışına paralel olarak ,artan enerji kullanımı,endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan kirleticiler çok değişik formlarda oluşabilmektedirler.Bu yüzden her kirletici için gece ve gündüz ölçüm yapan bir ekipman geliştirmek oldukça zordur.Pek çok kirletici ölçümü,kirletici kaynağı olarak bilinen yerlerde ve sınırlı sayıdaki kirletici için yapılabilmektedir.Ancak bizler yaşadığımız yerdeki havanın temiz olmasını isteriz.Bu yüzden,ucuz,her yerde kolaylıkla yetişebilen ve havada bulunan pek çok kirleticiye tepki gösteren bir ölçüm aracına ihtiyaç duyulmaktadır.Bu nedenle son yıllarda dünyada ki çeşitli ülkelerde biyomönitör olma özelliklerinden dolayı likenler ve karayosunları kullanılmaya başlanmıştır.

Projemizde atmosferik çökelim ile üzerlerine ulaşan kirleticileri kolaylıkla absorbe eden karayosunlarını (Hypnum cupressiforme) kullandık.Karayosunlarından yaşadıkları bölgenin kirliliği hakkında diğer analiz yöntemlerinin aksine ,anlık değil,uzun dönemi kapsayan bilgi elde edilebilmektedir..Bu nedenle bu projede pek çok kirleticiye ve özellikle ağır metallere karşı karayosunlarıyla (Hypnum cupressiforme) biyomonitörleme çalışmasını gerçekleştirdik.

Sekiz aylık bir sürecin sonunda karayosunlarında birikim gösteren ağır metalleri tespit ederek ,zamanla kirliliğin tüm canlıları etkileyebilecek boyutlara ulaşabileceğini kanıtladık .Sonuç olarak da karayosunlarının ağır metal biriktirme özelliğine ,kolay yetiştirilebilir olmasına ve tüm bunların yanı sıra ucuz maliyetine dayanarak, şehir merkezleri ve kirliliğin fazla olduğu bölgelerde çim ekimi yerine karayosunlarını kullanarak kentsel kirliliği azaltmak ve daha yaşanılabilir bir çevre elde etmenin mümkün olabileceği yönünde alternatif bir yaklaşımda bulunduk.

PROJE3

Proje Adı: Tirozin Kinaz İnhibitörü Dasatinib Uygulanmasıyla K562 Hücrelerinde Gözlenen Apoptoz ve lncRNA Ekspresyon Değişimleri

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler: Bahar Şimşek BÇK Anadolu Lisesi 11 A / Selen Korcan BÇK Anadolu Lisesi 10 A

Proje Danışman Öğretmeni: Arzum Güntekin

Proje Başarısı: Proje TÜBİTAK Ege Bölge Elemeleri’ni geçerek sergilenmeye layık görülmüştür.

Proje Özeti:Kronik Myeloid Lösemi (KML), Kronik Granülositik Lösemi adıyla da bilinen, moleküler düzeyde en iyi karakterize edilmiş, myeloid hücreleri ile ilişkili lösemi tipidir. Değişime uğramış primitif pluripotent hücre kaynaklı klonal bir hastalıktır. Hastaların genelinde 9. ve 22. kromozomların uzun kolları arasında dengeli resiprokal translokasyon sonucu oluşan Philadelphia kromozomu (Ph) görülmektedir ve spesifik bir kromozom anomalisinin saptandığı ilk hastalıktır . Tirozin kinaz, protein fosforilasyonunu sağlayarak, bir ligandın reseptörle etkileşmesini, ligandın hücre içine alınmasını ve bunların bir sonucu olarak da hücre içi biyolojik aktivitelerin devamlılığını ve hücrenin çoğalmasını sağlayan protein kinaz ailesine mensup bir enzimdir. Dasatinib ise hücre içi iletişimden ve buna bağlı olarak hücrenin büyüme mekanizmasından sorumlu olan tirozin kinazı inhibe ederek tümör gelişimini engelleyen maddedir.

Yeni RNA‘ların bulunması ve işlevlerinin tanımlanmasıyla, RNA ‘ların canlı yaşamı için çok önemli süreçlerde rol oynadıkları belirlenmiştir.Uzun kodlanmayan (lnc RNA) RNA‘larda meydana gelen bozuklukların kanser dahil bir çok hastalığa yol açtığı bilinmektedir . Bu nedenle yeni tedavi yaklaşımlarında hem hedef hem de araç olarak görülmektedir.

Biz de projemizde K562 (Kronik myeloid lösemi) ve NCI-BL 2171 (Sağlıklı kan hücresi) hücre hatlarına tirozin kinaz inhibitörü olan dasatinibin uygulanması sonucu oluşan apoptoz ve uzun kodlanmayan RNA (lncRNA) değişimlerini belirlemeyi amaçladık.

PROJE4


Projenin Adı:
Proteozom İnhibitörü Bortezomibin İnsan Lösemi Kanser Kök Hücresi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Yasemin Ük BÇK / 11-A
Bahar Şimşek BÇK / 10-A

Proje Danışman Öğretmeni:
Arzum Güntekin

Proje Özeti:
Kök hücreler, farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelerdir. Kanser kök hücresi ise tümörlerde veya hematolojik kanserlerde bulunan ve normal kök hücre ile benzer özelliklere sahip özellikle belirli bir kanser örneğinde bulunan tüm hücre tiplerinin oluşturma yeteneği olan kanser hücrelerdir.Kan kanseri olarak adlandırılan lösemi, kemik iliğinin anormal hücreler ile dolması ve bu hücrelerin kana ve tüm dokulara yayılması sonucu belirti veren malign bir hastalıktır. Lösemi özellikle beyaz kan hücrelerinin mutasyona uğrayarak kontrol dışı çoğalmaları sonucu ortaya çıkar. Çoğu lösemik olguda, çok sayıda lösemik hücre kana yayılmıştır ve karaciğer, dalak, lenf bezleri gibi birçok organın büyümesine yol açabilmektedir. Lösemide her ne kadar yeterinden fazla hücre oluşumu gözlense de bu hücreler, olması gerektiği gibi olgunlaşıp farklılaşamadığından işlevsel hücre sayısı azalmaktadır. Lösemi akut ve kronik olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır. Akut lösemi çocukluk çağı lösemilerinin %97’ sini oluşturur. Olgunlaşmamış kan hücrelerinin aşırı çoğalması sonucu oluşmaktadır. Ani başlar ve tedavi edilmezse kısa sürede ölüme yol açar. Kronik lösemiler ise genellikle erişkin yaşlarda gözlenen, olgunlaşmış kemik iliği hücrelerinin artışı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Aşırı artış gösteren bu hücreler olgun görünüme sahip olmalarına rağmen, normal olgun kan hücrelerinin fonksiyonlarını yerine getiremeyen hücrelerdir. Proteozomlar, hücredeki protein geri dönüşümü açısından kritik öneme sahip olan enzim kompleksleridir. Hem sağlıklı hem de kanserli hücreler protezomları içermektedir. Bu enzim kompleksleri proteozom hücrenin çöp kutusu gibi davranan, hücrede gereksiz veya hasarlı proteinleri tanıyarak yıkımlarını sağlar. Böylece hücre bölünmesi de dahil olmak üzere apoptozun önlenmesi, kanser hücresi gelişimi gibi önemli mekanizmalardaki farklı birçok proteinin yıkımında önemli rol oynar. Parçalanma sonucu oluşan bu daha küçük bileşenler daha sonra hücre tarafından gereksinim duyulan yeni proteinlerin oluşturulması için kullanılır. Kanser hücrelerinin çoğalması, yayılması ve hayatta kalması proteozom tarafından regüle edilen proteinlere bağlıdır. Çalışmamızda kullandığımız bortezomib proteozomun normal fonksiyonuna engel olan ilaçtır. Proteozom inhibisyonunun malign hastalıkların tedavisinde kullanımı yeni bir yaklaşımdır. Proteozom inhibitörü olarak bilinir. Hücre içi proteinlerin yıkımını önler ve bu yolla hücre içindeki birden fazla sinyal kaskadını etkiler. Hücre içindeki sinyal kaskadlarında meydana gelen bu bozulma hücre ölümüne ve tümör büyümesinin inhibisyonuna neden olabilir. Lösemi kök hücrelerine bortezomib uygulanması, hem apoptoz artışına neden olarak hem de otofajiyi baskılayarak, apoptoz-otofaji işbirliğine dayalı hücre ölümüne neden olmaktadır.Bortezomibin, proteozomları inhibe ettiği hücrenin içindeki normal dengede bozulma meydana gelir. Bu bozulma, hücre içinde bir dizi etkiye neden olur. Yapılan laboratuvar çalışmalarında bu uygulama ile kanser hücrelerinin bölünmesinin durduğu gözlenmiştir. Ayrıca kanser hücrelerinden salgılanan ve diğer kanser hücrelerini uyaran kimyasalların üretimi de durmaktadır. Ek olarak kanser hücrelerinin ölmesine neden olmaktadır. Kanser hücrelerinin bu etkilere normal hücrelerden daha fazla duyarlı olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla kanser hücreleri ölürken normal hücreler zarar görmemektedir.

PROJE5

Projenin Adı:

Beyin Tümörü (U87mg) ve Akciğer Kanseri (Calu) Hücre Hattında Karabaş Otu (Lavandula Stoechas) Uygulaması İle Hücre Döngüsünün Kontrolü Ve Apoptozun Belirlenmesi

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Gizem Gülen Remzi Uslu

Proje Danışman Öğretmeni:
Arzum Güntekin

Proje Başarısı: Proje TÜBİTAK Ege Bölge Elemeleri’ni geçerek 350 proje içinde ilk 30’a girerek sergilenmeye layık görülmüştür.

Proje Özeti:
Dünyada beyin tümörleri ve akciğer kanseri nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Son yıllarda kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmak amacıyla Lavandula stoechas(karabaşotu) ile de çalışılmaktadır. İçeriğinde yirmiden fazla anti bakteriyel özellikte etkin madde, perillyl-alkol denilen ve kanserle savaştığı düşünülen bir bileşiği bulundurmaktadır. Bu maddenin pek çok deney hayvanında yapılan çalışmalar sonucu kanserli dokularda büyümeyi engellediği gözlenmiştir. Buna göre projede; kontrol grubu ve sadece madde verilen hücre grupları oluşturuldu. Doz ve zamana bağlı olarak meydana gelen değişimleri, hücre döngüsü kontrolü, apoptoz, sinyal yolağı genlerinin ekspresyon düzeylerini incelendi.

COĞRAFYA

PROJE1
İZMİR AKTEPE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Hazırlayan Öğrenciler: Buse Çobanoğlu, Ece Yıldırım Şimşek

Danışman Öğretmen: Özlem Tansu

PROJE ÖZETİ: Yakın dönemin en yaygın kentsel politikası olan kentsel dönüşüm projelerinin uygulama süreçlerinin mahalle sakinlerinin yaşamını nasıl etkileyebileceği, her iki mahallede yaşayanların kentsel dönüşüm projelerine ilişkin algıları, değerlendirmeleri ve önerileri ele alınmaktadır.

Kentsel dönüşüm; genel olarak kentsel alanlarda ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşulları gözeterek alana yönelik geliştirilen uygulama olarak tanımlanabilir. Genellikle kent içi eski yerleşim alanları ve gecekondu bölgelerinin kentsel dönüşüm kapsamına alındığı görülmektedir. Sağlıklı yaşam alanları oluşturma kaygısıyla bu alanlarda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri sonuçları itibariyle bu alanlarda yaşayanların (konut, sosyo-kültürel ağlar, istihdam süreçleri vb) zorluklarla karşılaşmasına neden olabilmektedir. Bunun nedeni kentsel dönüşüm sürecinde kentsel mekânların sadece fiziksel boyutlarının göz önüne alınması ve ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel boyutlarının göz ardı edilmesidir. Özellikle de dönüşüm alanlarında yaşayanların yaşam alanlarına ilişkin sorunları en iyi bilen kesimler olmalarına karşın projelerin planlama aşamasında yer almamaları sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.

Çalışmanın alan uygulaması İZMİR AKTEPE - EMREZ Mahallelerinde yürütülmüştür. 100 kişiye birebir görüşme yoluyla anket uygulanmıştır. Anket uygulamasının sonucunda elde edilen bilgiler istatistiksel yöntemlerle (SPSS 16 programıyla) analiz edilmiş, sonuçlar mahallelerin sosyo-ekonomik yapısıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmiş, çalışma alanında yapılan gözlem, görüşme ve araştırmalar sonucunda tespit edilen sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmada kentsel dönüşüm projelerinden doğrudan etkilenen Aktepe - Emrez mahallelerinde yaşayanların kentsel dönüşüm projelerine ilişkin algıları, değerlendirmeleri, beklentileri ve önerileri saptanmaya çalışılarak; mahallelerin de yer aldığı bir projenin nasıl şekillendirilebileceği ortaya konmaya çalışılmaktadır. Çalışma alanımızın çok yönlü olarak incelenmesi ve bu doğrultuda yerel yönetimin bilgilendirilmesi açısından çalışmamız bir ilk niteliği taşımaktadır.

Sonuç: Tübitak Proje Yarışması Ege Bölge Birinciliği kazanmıştır.

PROJE2
Günümüzde Hızlı Küresel Değişimler Karşısında Yavaş Bir Hareket: Cittaslow Ve Türkiye'den Bir Örnek (Seferihisar/İzmir)

Hazırlayan Öğrenciler: Giray Mızrak,Nursu Baban, Rauf Bora Fidan, Simay Büyük. (BTK Anadolu Lisesi), Hilal Görkem Paylar (BTK Fen Lisesi)

Danışman Öğretmen: Senem Yıldız- Coğrafya Öğretmeni

Sonuç: Saint-Dié-des-Vosges “Festival International de Géographie”(FIG)de sergilenme başarısı.

PROJE3

Proje Adı: PARÇADAN BÜTÜNE GELİŞİR TÜRKİYE
Projeyi Hazırlayan Öğrenciler: Buse  Çobanoğlu - Ece Yıldırım Şimşek
Danışman: Özlem Tansu
PROJE ÖZETİ
           Yakın dönemin en yaygın kentsel politikası olan kentsel dönüşüm projelerinin uygulama süreçlerinin mahalle sakinlerinin yaşamını nasıl etkileyebileceği, her iki mahallede yaşayanların kentsel dönüşüm projelerine ilişkin algıları, değerlendirmeleri ve önerileri ele alınmaktadır.

           Kentsel dönüşüm; genel olarak kentsel alanlarda ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşulları gözeterek alana yönelik geliştirilen uygulama olarak tanımlanabilir. Genellikle kent içi eski yerleşim alanları ve gecekondu bölgelerinin kentsel dönüşüm kapsamına alındığı görülmektedir. Sağlıklı yaşam alanları oluşturma kaygısıyla bu alanlarda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri sonuçları itibariyle bu alanlarda yaşayanların (konut, sosyo-kültürel ağlar, istihdam süreçleri vb) zorluklarla karşılaşmasına neden olabilmektedir. Bunun nedeni kentsel dönüşüm sürecinde kentsel mekânların sadece fiziksel boyutlarının göz önüne alınması ve ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel boyutlarının göz ardı edilmesidir. Özellikle de dönüşüm alanlarında yaşayanların yaşam  alanlarına ilişkin sorunları en iyi bilen kesimler olmalarına karşın  projelerin  planlama aşamasında yer almamaları sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.

           Çalışmanın alan uygulaması İZMİR AKTEPE - EMREZ Mahallelerinde yürütülmüştür. 100 kişiye birebir görüşme yoluyla anket uygulanmıştır. Anket uygulamasının sonucunda elde edilen bilgiler istatistiksel yöntemlerle (SPSS 16 programıyla) analiz edilmiş, sonuçlar mahallelerin sosyo-ekonomik yapısıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmiş, çalışma alanında  yapılan gözlem, görüşme ve araştırmalar sonucunda tespit edilen sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

            Bu çalışmada kentsel dönüşüm projelerinden doğrudan etkilenen Aktepe - Emrez mahallelerinde yaşayanların kentsel dönüşüm projelerine ilişkin algıları, değerlendirmeleri, beklentileri ve önerileri saptanmaya çalışılarak; mahallelerin de yer aldığı bir projenin nasıl şekillendirilebileceği ortaya konmaya çalışılmaktadır. Çalışma alanımızın çok yönlü olarak incelenmesi ve bu doğrultuda yerel yönetimin bilgilendirilmesi açısından çalışmamız bir ilk niteliği taşımaktadır.
Aldığı Sonuç: TÜBİTAK Proje Yarışması Ege Bölge Birincisi.

PROJE4

Projenin Adı:  Küreselleşen Hızlılığa Karşı Yavaşca Acele Et
Projeyi Hazırlayan Öğrenci:Mertcan Akyol- İTK Anadolu Lisesi
Proje Danışman Öğretmeni: Senem Yıldız

Proje Özet:

Hızlı küresel değişimler karşısında yavaş bir hareket olan sakin şehirlerin sahip olduğu kriterler yanında 3 ana ilkesi bulunmaktadır. Bunlar şehirsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar, geçmiş değerlere, kültüre, geleneklere ve lezzetlere sahip çıkmak ve yaşatmak ve son olarak bunları yaparken doğal çevreyi korumaktır. Yukarıda belirtilen Sakin Şehrin 3 ana ilkesinden hareketle bu coğrafyada yaşayan insanların kültürel değerlerine bağlılıkları, yaşam kalitesini yükseltme isteklerine bakılarak genel bir yaşam tarzına dönüştürülebilirliliği araştırma amacımızdır. Bu amaçtan yola çıkarak hızlı küreselleşmeye karşı yavaş bir hareket olan Cittaslow’a üye olan Türkiye’nin ilk sakin şehri olan Seferihisar araştırılmış ve uygulamalar üzerinden büyük şehirlere bir yaşam tarzı olarak uygulanabilirliği tartışılmıştır. Şehirlerin potansiyellerini ön plana çıkarmak, geleneksel yaşam biçimini ve yerel üretimi desteklemek, kültürel ve tarihi çekicilikleri ön plana çıkarmak, daha yavaş bir yemek ve yerel tatların dünyaya tanıtılması gibi fikirleri sunmaktır. Ayrıca milyonluk nüfusa sahip daha büyük şehirler için hızlı küreselleşmenin karşısında önemli bir adım olan eko kentler araştırılarak mekanlar ve insanlar üzerindeki olumlu etkilerine bakmaktır.

FEN BİLİMLERİ

PROJE 1:

Projenin Adı:
Engelliler İçin Yüzme Paleti
Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Deniz Kısa-İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlköğretim Okulu
Proje Danışman Öğretmeni:
Banu Yazganoğlu
Proje Başarısı: Yaşamda Kalite Proje ve Fikir Yarışması’nda sergilenmeye değer görülmüştür.

Proje Özeti:
Bu proje ile ayaklarını kullanamayan bir engellinin, denizde veya havuzda kimsenin yardımı olmadan özgürce yüzebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla tasarlanan paleti engelliler günlük hayatta etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

PROJE 2:

Projenin Adı:

Ses Komutu ile Çalışan Kütüphane

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Yiğit Altuğ- İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlköğretim Okulu
Proje Danışman Öğretmeni:
Banu Yazganoğlu

Proje Başarısı: Bu proje 2009-10 Tübitak Bu benim Eserim Proje yarışmasında kurum onayı, il çalışma grubu onayı ve bölge çalışma grubunun onayını almıştır.

Proje Özeti:
Kitaplık ve kütüphanelerde istenen kitapların kolaylıkla bulunmasını sağlamak için ses komutu ile çalışan bir sistem oluşturmak ve istenilen kitabın adı söylediğinde kitabın bulunduğu yerden gelen ışık ve ses ile yerinin kolayca tespit edilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

PROJE 3:

Projenin Adı:

Eko Ev

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Kaya Kapağan - İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlköğretim Okulu Deniz Küçükahmetler- İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlköğretim Okulu

Proje Danışman Öğretmeni:
Banu Yazganoğlu

Proje Başarısı:
Bu proje 7. Eğitim Bilim Olimpiyatı İlköğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasında Türkiye 1. si olmuştur.

Proje Özet:
Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan olan güneş ve rüzgar enerjisinin kullanıldığı eko evler tasarlanması, baca temizlemek için kullanılan bacamatiklerden aynı zamanda enerji üretilmesi ve tasarlanan eko ev modelinin bundan sonra yapılacak konutlar ve işyerlerinde kullanılarak yaygınlaşmasının sağlanması amaçlanmıştır.

PROJE 4:

Projenin Adı:

Bir Lokmalık Hap Ekmekler

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Eylül Kandemir - İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlköğretim Okulu Devrim Öztürkoğlu - İTK Bahattin Tatış Kampüsü İlköğretim Okulu

Proje Danışman Öğretmeni:
Banu Yazganoğlu

Proje Başarısı: Bu proje 2010-11 Tübitak Bu benim Eserim Proje yarışmasında il çalışma grubu ve bölge çalışma grubunun onayını alarak Ege Bölgesindeki (İzmir, Muğla, Uşak, Aydın ve Manisa illerinden )toplam 4000 projeden seçilen 137 proje arasına girmiştir.

Proje Özeti:
M.Ö 4300 yıllarından beri fakirinden zenginine tüm insanlığın ortak yiyeceği olan ekmeğin besin değeri olarak önemini vurgulayarak çevreyi bilinçlendirmek ve ekmeklerin bayatlama süresini uzanan ayrıca israfını önleyen bir yöntem geliştirerek ülke ve aile ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

PROJE 5:

Projenin Adı:

Nanobot İle Trafik Kazalarına ve Küresel Isınmaya Son

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Emre Akı - İTK Büyükçiğli Kampüsü İlköğretim Okulu

Proje Danışman Öğretmeni:
Dilek Erci

Proje Özet:
Nanobotlar yardımı ile yollarda yağış nedeni ile meydana gelebilecek kazaları önlemek ve toplanan yağmur suyunun çevredeki yeşil alanların sulanmasında kullanımını sağlamak.

PROJE 6:
Projenin Adı:

İTK Zirve

Projeyi Hazırlayan:
İTK Fen Bilimleri Zümresi

Proje Amacı:
İTK’nın tüm kampüslerindeki öğrencilerimizin ve fen bilimleri öğretmenlerimizin bir araya gelerek ortak bir paydada buluşmaları, yapılan zümre çalışmaları ile proje planlarının oluşturulması, öğretici ve eğitici etkinliklerin temellendirmesi

Proje Özet:
Öğrencilerimiz Uzay Kampı Türkiye’de bulundukları süre içinde kendileri için hazırlanmış özel programlarda uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda; iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında da eğitim aldılar. Ayrıca uzayda yaşama ve çalışma hissini veren simülatörler kullandılar. Bu keyifli ve bir o kadar öğretici etkinlikleri beş kampüsün öğrencilerinden oluşan karma gruplar ile gerçekleştirdiler. Böylece hem birbirleri ile kaynaşma hem de bir takımın parçası olma deneyimini yaşamış oldular.

FİZİK

PROJE 1:

Projenin Adı:

Geliştirilen Bir İnterferometreden Yararlanarak Bir Lazer Diyotla Yüzeydeki Pürüzlülüklerin Saptanıp Ortadan Kaldırılması

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Oğulcan Son – İTK Fen Lisesi Serkan Alper- İTK Fen Lisesi

Proje Özet:
Michelson interferometresine benzer bir interferometre geliştirerek yüzey pürüzlülüklerini saptamak ve bir lazer diyotla ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Son yıllarda mekanik ve fiziksel büyüklüklerin ölçümünde lazer interferometresi vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Küçük seviyelerde yer değiştirmelerin, çeşitli gaz ve sıvıların kırılma indislerinin ölçümünde ve yüzey pürüzlülüğü analizinde lazerli optik interferometre sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bu projede de, Michelson interferometresine benzer olarak He-Ne ve yarıiletken lazer diyot sistemi yardımıyla yüzey üzerindeki pürüzlülüklerin, girişim desenindeki kaymalardan saptanarak, ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Düzeneğimiz Michelson interferometresine çalışma prensibi olarak benzer olsa da bu düzeneği ondan ayıran en önemli özellik lazer sistemi olmuştur. Lazer ışık kaynağından gelen ışın, bu ışının geliş yönüne yerleştirilmiş bir yüzü ince gümüş tabaka ile kaplanmış mercek -çukur ayna ortak sistemi üzerine düşmektedir. Bu durumda gelen ışının bir kısmı cam plakayı geçmekte diğer bir kısmı da gümüş kaplı yüzeyde ışığın geliş yönüne dik olarak yansımaktadır. Merceği geçen ve yansıyan ışınlar, tekrar lazerin çıkışına sabit olarak tutturulmuş çukur ayna ile geri mercek yüzeyine yansıtılırlar. Geriye gelen ışınların %50’ si tekrar gümüş kaplı yüzeyden bir gözlem merceğine yansıtılırlar. Şayet ışınların kat ettiği yol aynı ise dalgalar aynı zamanda geleceklerdir. Eğer yol yarım dalga boyu kadar fark ederse, dalgalar birbirlerini söndürürler. Bu durumda ışınların yolu üzerine gelebilecek bir pürüzlülük dalga boyunu değiştirerek girişim desenlerinin değişmesine neden olacaktır. Girişim desenlerinde meydana gelebilecek en ufak değişiklikler de fotodirenç yardımıyla saptanıp, devreye lazer diyot sistemi sokularak pürüzlülüğün ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Deney düzeneğinde kullanılan saç teli, plastik gibi maddeler girişim desenlerinin değişmesine yol açmıştır. Çeşitli yüzeyler üzerinde yaptığımız çalışmalar ile hem yüzey kirliliklerini ve pürüzlerini interferometremiz ile duyarlı olarak saptadık, hem de lazer diyotla bunları ortadan kaldırıldı.

PROJE 2:

Projenin Adı:

Termoelektrik Pil Kullanarak Katıların Isı İletkenlik Katsayısını Ölçen Bir Sistem Geliştirilmesi

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Ceysun Hande Şanlı – İTK Fen Lisesi Eren Erinanç– İTK Fen Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Korhan Memiş

Proje Özet:
Isı iletkenlik katsayısı ile ilgili olarak yapılan araştırmaları incelediğimizde ısı iletkenlik katsayısını doğrudan ölçen bir sisteme rastlamadık. Bu nedenle termoelektrik olaydan yararlanarak ısı iletkenlik katsayısını doğrudan ölçen bir sistem geliştirmeyi düşündük. Kurduğumuz sistem ile bilinen katılara ait yaptığımız ölçümler sonucunda, kaynaklarda belirtilen ısı iletkenlik katsayıları ile uyumlu sonuçlar elde ederek amacımıza ulaştık. Bu sistemde p-n eklemlerinden oluşan peltier elemanlarını kullandık. Peltier elemanı üzerine uygulanan gerilimin yönüne göre sıcak-soğuk ısı enerjisi yaratan ya da ısıtıldığı veya soğutulduğu zaman uçları arasında gerilim oluşan bir termopildir. Katı cisimlerin ısı iletim katsayısının bulunmasında, peltierin bu iki özelliği de kullanılmıştır. Birbirlerine paralel olan ve aralarındaki uzaklığın dijital olarak ölçüldüğü biri sabit ısı kaynağı elemanı, diğeri katıdan iletilen ısı miktarını ölçen eleman olarak oluşturduğumuz bu sistemle ısı iletkenlik katsayıları saptanmıştır. Geliştirdiğimiz bu sistemin; ısı yalıtım, yapı, kaplama malzemeleri; tuğla, kiremit, seramik vb.cisimlerin ısı iletkenlik katsayısını ölçmeye yönelik endüstriyel değer taşıdığını düşünmekteyiz.

KİMYA

PROJE 1:

Projenin Adı:
Pan Nanofiberler İle Uranil Sorpsiyonunda Yüzey Modifikasyonu, ph ve Çözelti Hacminin Sorpsiyon Verimine Etkisi

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
A.Fatih Aslan- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi Ali Burak Saraçoğlu -İTK Bahattin Tatış Fen Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Aylin Öğünç

Proje Başarısı: 2012 MEF Türkiye Birinciliği

Proje Özet:
Nanoteknolojinin günümüzde yaygın kullanım alanına sahip olması, bu alanda yapılan çalışmaların artmasına neden olmuştur. Nanofiber üretmek için son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yöntemlerden biri de elektrodokuma yöntemidir. Poliakrilonitril (PAN), elektrodokuma yönteminde sık kullanılan bir polimer olup, molekül yüzeyine aktif grupların bağlanmasıyla aktivitesi arttırılabilmektedir. Bu projede, sağlığa zararlı uranil iyonlarının yüzey modifikasyonuna uğratılmış PAN nanofiberler ile sudan uzaklaştırılması hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikle akrilonitrilin polimerleşmesi sonucu fiber üretimi için gerekli polimer malzeme olan PAN sentezlenmiştir. Sentezlenen PAN ın, DMF ortamında çözeltisi hazırlanarak elektrodokuma işlemi gerçekleştirilmiştir. Fiber yapıları optik mikroskop ile incelenmiş, fiber eldesi için optimum koşullar belirlenmiştir. PAN fiberlerin üzerinde amidoksimasyon işlemi yapılarak adsorpsiyon kapasitesini arttıracak PAN-oksim fiberler üretilmiştir. Ardından, elde edilen fiberler 100 ppb uranil çözeltisine eklenerek sorpsiyon gerçekleştirilmiştir. Sorpsiyon öncesi ve sonrası çözelti konsantrasyonları ICP-MS yardımıyla ölçülerek PAN-oksim fiberlerin çözeltideki UO22+ iyonlarını tutma yüzdesi %81 (±10) ve bir gram fiber başına adsorplanan metal katyonunun kütlesi 280 (±11) ?g olarak hesaplanmıştır. Tüm deney süreci farklı pH değerlerinde tekrarlandığında, maksimum sorpsiyon yüzdesinin pH 4 te sağlandığı belirlenmiştir. SPE deneylerinin gerçekleştirilmesi ile fiberler üzerinden geçen çözelti hacminin artmasının sorpsiyon yüzdesini anlamlı düzeyde düşürmediği saptanmıştır. Böylece elde edilen PAN-oksim fiberlerin, insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkileri olan uranil iyonlarının sulardan uzaklaştırılmasında kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

PROJE 2:

Projenin Adı:

Yapay Doku Yapımında Kullanılan Jelatin Nanofiberlerin Üretiminde Yeni Bir Çözgen Sistemi Geliştirilmesi

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
A. Fatih Arslan- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi Ceren Güngör- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Aylin Öğünç

Proje Başarısı: 2011 Tübitak Ege Bölge Birinciliği ve MEF Jüri Özel Ödülü

Proje Özet:
Nanoteknolojinin günümüzde yaygın kullanım alanına sahip olması ve nanomalzemelerin pek çok alanda ön plana çıkması, bu alanda yapılan çalışmaların artmasına neden olmuştur. Özellikle doku mühendisliği ve yapay doku üretiminde doğal ve/veya sentetik polimerlerden üretilen nanofiberler büyük önem arz etmektedir. Nanofiber üretmek için son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yöntemlerden biri de elektrodokuma yöntemidir. Bu yöntemle elde edilen fiberlerin en büyük özelliği, kütle başına düşen yüzey alanının oldukça geniş olmasıdır. Elektrodokuma yöntemi ile elde edilen jelatin nanofiberler; biyobozunurluk, biyouyumluluk ve düşük maliyet gibi pek çok avantajı nedeniyle özellikle yapay deri, doku iskelesi veya yara örtüsü yapımında tercih edilmektedir. Jelatin fiber üretiminde TFE veya HFIP gibi yüksek flor içerikli polar çözgenler kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada; sağlık açısından daha zararsız olan çözgen sistemlerinde hazırlanan jelatin çözeltilerinden elektrodokuma yöntemi ile fiber elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla kütlece %10 jelatin içerecek şekilde sırasıyla su, asetik asit, formik asit, su + asetik asit ve su + formik asit çözgen sistemleri kullanılmıştır. Deneysel veriler, 50:50 su:asetik asit ve 20:80 su:formik asit çözgen sistemlerinde çözünen kütlece % 10 luk jelatinin, elektrodokuma işlemi ile nanofiber üretiminde kullanılabileceğini, çözgen sistemindeki su oranı arttıkça ortalama fiber çaplarının düştüğünü ve asit oranı arttıkça homojen fiber dağılımının gözlendiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, su bazlı çözgen sistemlerinin özellikle yara örtüsü yapımında kullanılan jelatin için toksik çözgenlere kıyasla daha uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

PROJE 3:

Projenin Adı:

Removal of Radioactive Uranile Ions From Water Via Pan Nanofibers

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
A. Fatih Arslan- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi Hakan Kaçar- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi İlgin Özbaş- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Aylin Öğünç

Proje Başarısı: 2010 Tübitak Ege Bölge Birinciliği ve “Dünya Gençler Su Ödülü” yarışmasında Türkiye'yi temsil eden proje

Proje Özet:
Uranile ion, which exists in places containing uranium and also ground water, nuclear reactor and industrial waste waters, is one of the ions threatening public health now, and especially in the future because of its radioactively cancerogenic and chemically toxic effects. The aim of the research is to remove uranile ions from waste waters via electrospun PAN-oxime nanofibers. The most important advantage of using nanofibers is that nanofibers have a huge surface area per mass. This situation leads to have more adsorption yield. The results of this research indicate that electrospun PAN-oxime nanofibers can be used as an efficient adsorbent to remove uranile ions from waste waters.

PROJE 4:
Projenin Adı:
Kimya Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: İzmir Özel Türk Koleji Örneği

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Ayben Pınar Kuruç Hilal Kayı

Proje Danışmanı:
Aylin Öğünç

Projenin Başarısı: Haziran ayında Roma'da yapılacak International Conference on New Horizons in Education isimli kongrede sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul almıştır.

Proje Özet:
Yürütülen çalışmada, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarının ölçülmesi ve bu tutumların okul türü, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi hedeflenmiştir.

PROJE 5:

Projenin Adı:

Antibiyotik Yüklü Nanofiberler Yardımıyla Rejenerasyon Hızını Arttırıcı Doku İskelesi Üretimi

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Beste Topaloğlu- İTK Bahattin Tatış Fen Lisesi Öykü Elitok- İTK Bahattin Tatış Fen Lisesi

Proje Danışmanı:
Aylin Öğünç

Proje Özet:
Gerçekleştirilen çalışmada; doku iskelesi üretiminde kullanılması amacıyla elektro dokuma yöntemi ile üretilmiş antibiyotik yüklü jelatin nanofiberlerin elde edilmesi hedeflenmiştir.

PROJE 6:

Projenin Adı:
Çevre Dostu Organik Köpük Beton Üretiminde Yeni Bir Ajan Formülasyonu Geliştirilmesi

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Miray Büyük- İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi

Proje Danışmanı:
Aylin Öğünç

Proje Özet:
Gerçekleştirilen projede; bir süredir kullanımda olan köpük ajanlarına alternatif sunacak yeni bir organik köpük ajanı üretilmesi ve özelliklerinin incelenerek değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

PROJE 7:

Proje Adı:
Çinko Zenginleştirme Tesislerinde Uygulanan Kimyasal Yöntemlere Çevre Dostu Alternatifler

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Dilay Çakır- İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi Gülen Arslan- İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi

Proje Danışmanı:
Filiz Varnalı Mısırlı

Proje Özet:
Çevre kirlenmesini önlemek için flotasyon zenginleştirme yöntemiyle aynı veya yakın tenörde çinko etmektir.Yapılan knelson deneylerinde; elde edilen nihai konsantrenin tenörü %51,00 iken flotasyon işleminde elde edilen konsantrenin tenörü ortalama %48,00’dir .Bu sayede flotasyon işleminden daha yüksek bir tenör knelson işlemi ile elde edilmiştir. Bu da knelson yönteminin flotasyona bir alternatif olarak kullanılabileceğini kanıtlamıştır.

PROJE 8:

Proje Adı:
Bayındır Kurşun-Çinko Zenginleştirme Tesisi Kırma-Öğütme-Sınıflandırma Devresi Simülasyon Çalışmaları
Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Özgür Gümüşlü- İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi Seren Dalgıç- İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi

Proje Danışmanı:
Filiz Varnalı Mısırlı

Proje Özet:
Bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının doğru bir şekilde değerlendirilmesine, bilimsel ve ekonomik yöntemlerle işletilmesine ve üretilmesine bağlıdır. Çünkü hayatı aktif ve fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin çoğu doğal kaynaklardan, özelikle de madenlerden sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde verimliliğin artırılmasında simülasyon programlarından yararlanılmasına ilişkin örnekler vermektir.

PROJE 9:

Projenin Adı:
Bir Fenolik Bileşik Olan Ferulik Asidin Escherichia coli DH5α Bakterisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin Günlük Hayatta Kullanılması
Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Seda Sarp- İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi Emre Nalbantoğlu- İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi

Proje Danışmanı:
Filiz Varnalı Mısırlı

Proje Özet:
E. coli DH5α bakterisi üzerinde denenmemiş ferulik asidi kullanarak bu maddenin, belirli koşullar altında ve belirli bir zaman diliminde alınan ölçümler sonucu bu bakteri üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu inceledik ve elde ettiğimiz veriler sayesinde fenolik bileşiklerin insan sağlığı üzerinde büyük bir önem taşıdığını kanıtlayıp bu maddeleri insanların günlük hayatta yararlandığı tıbbi malzemeler, gıda maddeleri ve benzeri yapılarda kullanarak tıp bilimine ve tedavi yöntemlerine katkıda bulunmayı ve ilaç yapımında ekonomik kazanç sağlanabileceğini göstermeyi amaçladık.

PROJE 10:
Projenin Adı:
Balçova Jeotermal Bölgeden izole edilmiş bakterilerden termofilik amilaz enzimine ait genin klonlanması, nükleotid dizisinin çıkarılması ve rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilmesi
Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Öykü Ege Atkıcı - İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi Eda Tamer - İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi

Proje Danışmanı:
Filiz Varnalı Mısırlı

Proje Özet:
Birçok önemi olan biyoteknolojik alanlarda yararlanmak üzere kendi kaynaklarımızı kullanarak, Balçova Jeotermal Bölgeden izole edilen mikroorganizmalardan rekombinant DNA teknolojilerini kullanarak amilaz enzimini elde etmek; kendi kaynaklarımızdan daha kararlı, daha aktif, çeşitli etkenlere karşı dirençli yeni bir amilaz enzimi elde etmek ve daha ileriki zamanlarda yapılacak çalışmalarla bu enzimi endüstriye kazandırmak.

PROJE 11:
Proje Adı:
Atık Bor Kullanılarak Yüksek Mukavemetli ve Isı Yalıtımlı Tuğla Üretimi ve Sağlanan Enerji Tasarrufunun Hesaplanması.

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Yasemin Paksoy - İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi Beri Sülün - İTK Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi

Proje Danışmanı:
Filiz Varnalı Mısırlı

Proje Özet:
Oranları %0 ile %2 arasında değişen bor katkı maddelerinin (Atık ve Cevher Boraks Pentahidrat, Atık ve Cevher Kalsine Ürün, Borik Asit) ve oranı %0 ile %5 arasında değişen genleştirilmiş perlitin, tuğla ve kiremitin hammaddesi olan kilin içine karıştırılması sonucunda üretilen tuğlanın ısıl ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, bu değerlerin birbirleriyle ve Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarıyla karşılaştırması, binalarda kullanılması sonucunda sağlanacak enerji tasarrufunun hesaplanması.

PROJE 12:
Projenin Adı:
Bulaşık makinesinden çıkan kirli su içerisindeki deterjan miktarını belirleyerek, deterjanlı suyun aktif pre-karbon filtreden geçirilerek temizlenmesi

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Duygu Karasakal –İTK Bahattin Tatış Fen Lisesi İlayda Erakın- İTK Bahattin Tatış Fen Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Hande Oktay

Proje Özet:
Bu araştırmada bulaşık makinesinden çıkan atık suyun aktif pre karbon filtre aracılığıyla süzülerek atık su içindeki deterjan miktarının azaltılarak çevreye verilmesi, bu sayede çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda doğaya verilen kimyasal madde miktarı azalmış olacaktır. Çalışma sonucunda deterjan miktarında önemli ölçüde düşüş sağlanmıştır.Bu sayede çevreye daha az zararlı suyun atılmasını sağlamıştır. Bu çalışma ile biyoloji çeşitliliğin korunması, su ve toprak kaynaklarımızın temiz kalabilmesi ve çevrenin korunması ayrıca ülkemiz araştırmacılarının dikkatini çekerek çevrenin korunmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

PROJE 13:
Projenin Adı:
p-Toluen Sülfonik Asit Bazlı Derin Ötektik Çözgenlerin Üretimi, Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Asetik Asitin Çeşitli Alkollerle Esterleşme Reaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanımı
Projeyi Hazırlayan Öğrenciler: Melisa YAKAR - Elif COŞKUN

Proje Danışman Öğretmeni: Filiz MISIRLI

Projenin Başarısı: Özel Ege Lisesi Sergiye Davet- Mef Okulları Sergiye Davet

Proje Özet: Geçmiş yıllarda derin ötektik çözgenler (DES), iyonik sıvılara alternatif olarak öne çıkmıştır. Ötektik çözgenler (DES) farklı iki maddenin karışımından oluşmakta olup, bu iki maddenin sahip olduğu donma sıcaklığından daha düşük donma sıcaklığına sahip maddelerdir. DES’ler hidrojen bağı vericisi bir madde (HBD) (amit, karboksilik asit vb.) ile hidrojen bağı alıcı bir maddenin (HBA) (dörtlü amonyum tuzları vb.) birleşimi ile üretilebilirler. Bu çalışmada p-tolüen sülfonik asit HBD olarak seçilmiş ve HBA benzil trimetil amonyum klorür ve benzil trietil amonyum klorür olmak üzere iki değişik dörtlü amonyum tuzu seçilmiştir. Hazırlanan DES’lerin fiziksel özellikleri belirlenen ötektik noktalarda incelenmiştir. Kırılma indisi, iletkenlik, viskozite yoğunluk ve pH değerleri her bir DES için 20°C’de ölçülmüştür. Sonuçlar beklentiler ile aynı yönde çıkmıştır. Çalışmanın ikinci kısmı hazırlanan DES’lerin, asetik asidin farklı alkollerle esterleşme reaksiyonlarındaki katalitik aktivitesine odaklanmıştır. DES’lerin n-bütanol ve asetik asit arasındaki esterleşme reaksiyonundaki katalitik performansı şu parametrelerde incelenmiştir; sıcaklık, zaman, alkol:asit oranı ve katalizör yüklemesi. DES katalizörlerinin kullanıldığı reaksiyonların oldukça hızlı olduğu ve artan sıcaklık, alkol:asit oranı ve katalizör yüklemesi ile asetik asit dönüşümünün arttığı gözlenmiştir. Buna ek olarak asetik asit ve metanol, etanol, n-bütanol, isobütanol ve heksanol arasındaki esterleşme reaksiyonları da incelenmiştir. Alkol zincir uzunluğu ve dallanmasının etkileri de incelenmiştir. Sonuçlar DES’lerin sıvı faz esterleşme reaksiyonlarında kullanılmaları için istenen özelliklere sahip olduklarını göstermiştir.

MATEMATİK

PROJE 1:
Projenin Adı:Tek Mükemmel Sayı Teorisi

Projeyi Hazırlayan Öğrenci: Deniz Duru Derviş- İTK Bahattin Tatış Ortaokulu

Proje Danışman Öğretmeni: Başak Duygu Hacıhaliloğlu

Proje Başarısı: Benim Eserim Proje Yarışması Ege Bölge Sergisi’nde sergilenmeye değer görülmüştür.

Proje Özet: Tek mükemmel sayı olmadığını ispatlamak üzere geliştirilen yöntemi anlatmaktadır.

PROJE 2:
Projenin Adı:

Bir Sayının 9 İle Bölümünü ve Kalanını Kolay Yoldan Bulma

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Kaan Kapagan- İTK Bahattin Tatış Ortaokulu

Proje Danışman Öğretmeni:
Gözde Ulaş

Proje Başarısı:
Benim Eserim Proje Yarışması Ege Bölge Sergisi’nde sergilenmeye değer görülmüştür.

Proje Özet:
Bir sayının 9 ile bölümünü ve kalanını çok kısa bir surede bulduran yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yeni yöntemin ispatında sayıların basamak değerlerinin dokuz ile bölümünden faydalanılmıştır.

PROJE 3:
Projenin Adı:

Pisagor Teoremi Sulu İspatı

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Sevim Akar , Burak Can SOYAK ( İTK Manisa Kampüsü )

Proje Danışman Öğretmeni:
Kemal ŞENTÜRK

Proje Özeti:
Pisagor Teoreminin ( 9^2+〖12〗^2=〖15〗^2 ) ispatını yapmak için ilginç bir yöntem geliştirilmiştir.9x9 ‘luk ve 12x12 ‘lik kare içindeki suların bir düzenekle dönmesi sonucunda 15x15’lik kareye dolması teoremin ispatını göstermektedir.

PROJE 4:
Projenin Adı:

Pisagor Teoremi İspatı
Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Selenay ERBİL, Dilara KALPAK ( İTK Manisa Kampüsü )
Proje Danışman Öğretmeni:
Kemal ŞENTÜRK

Proje Özeti:
Pisagor Teoreminin ( 9^2+〖12〗^2=〖15〗^2 ) ispatını yapmak için bir başka yöntem üreten öğrencilerimiz renkli olarak boyadıkları üçgen ve karelerle pisagor teoreminin ispatını yapmışlardır.

TARİH

PROJE 1:
Projenin Adı:

Kıtlık Yıllarında (Refik Saydam Hükümeti Döneminde) İzmir Basınında Karaborsa ve Ekmek Sorunu

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Eda Tamer- İTK Fen Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Metin Tire

Proje Özet:
İzmir Milli Kütüphane’de bulunan İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye ve İzmir ekonomisi üzerine etkilerini aydınlatan kitap, makale ve ansiklopediler ile İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Bülteni’nin 1939–1946 yılları arasında yayımlanmış olan sayıları incelenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde proje ile ilgili yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri incelenmiş, karaborsa, karaborsacıların yargılanması ve ekmek sorunu konusunda sayısal ve istatistikî verilerin eksikliği tespit edilerek, ihtikâr ve ekmek sorunu konusuna odaklanma kararı verilmiştir. İBB Ahmet Piriştina Kent Arşiv Müzesi’nde yer alan dönemin gazetelerinden Yeni Asır ve Anadolu Gazetelerinin üç yıllık yayını incelenmiştir. İhtikâr olayı haberi ile ihtikâr yargılaması sonucunda verilen cezaları içeren haberler, Yeni Asır Gazetesi’nin 1 Temmuz 1939 ile 8 Temmuz 1942 tarihleri arasındaki sayıları incelenerek tespit edilmiştir. Tespit edilen olaylardan elde edilen verilerle gerçekleşen karaborsa sayılarını ve uygulanan cezaları içeren istatistikler oluşturulmuştur. Aynı gazete taramasında ekmek sorunu ve karne uygulaması ile ilgili yapılan haberler de toplanmış üç yıllık sürede kaç farklı katkı ile kaç çeşit ekmeğin üretildiği ortaya çıkarılmıştır. Karne uygulaması ile ilgili yaşanan sıkıntılar basına yansıyan örnekler üzerinden açıklanmış, basın haberleri kullanılarak halka karne ile dağıtılan ekmek miktarındaki değişiklikler kronolojik olarak aktarılmıştır. Kıtlık döneminde henüz çocuk olan ama o dönemde yaşadıkları sıkıntıları hiç unutamayan olayın canlı tanıkları ve çocukları ile röportajlar yapılmıştır.

PROJE 2:

Projenin Adı:

Türkiye’nin İlk Kadın Ortodontisti Ayşe Mayda’nın Yaşamı ve İzmir Kentinin Sosyal Yaşamındaki Yeri

Projeyi Hazırlayan Öğrenci:
Çisil Paylı- İTK Anadolu Lisesi Cem Yılmaz- İTK Fen Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Metin Tire

Proje Özet:
Ayşe Mayda’nın yaşamı incelenmeye karar verildiğinde Sayın Ayşe Mayda ziyaret edilerek projenin içeriği belirtilip kendisinin onay ve desteği alınmıştır. İkinci adımda elektronik ortamda ve görsel basında Ayşe Mayda ile ilgili yapılmış olan haberler taranarak, izlenmiş ve notlar çıkarılmıştır. Ayşe Mayda’yı uzun yıllardır yakından tanıyan ve onunla birlikte çok sayıda çalışmalar yapmış kişiler ile röportajlar yapılıp kamera kayıtları alınarak çalışmanın çerçevesi oluşturulmuştur. Sayın Ayşe Mayda ile iki ayrı uzun görüşme daha gerçekleştirilmiş, kamera kayıtları alınmış, Sayın Mayda’nın resim arşivi kopyalanmıştır. Ayşe Mayda’nın basında çıkan haberleri, Ahmet Piriştina Kent Arşivi’ndeki gazeteler taranarak elde edilmiştir. Bu çalışmayla Sayın Ayşe Mayda’nın ailesi, eğitimi, iş yaşamı, yakından tanıdığı dost ve arkadaşları, gerçekleştirdiği ilkleri, hayırseverliği, kazandığı başarı ve ödüller ile İzmir kentinin sosyal ve kültürel yaşamına katkıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

PROJE 3:
İZMİR’İN UYUZ HAMAMI “TEPECİK TEPHİRHANESİ”

Hazırlayan Öğrenciler: Ege Baran Süzer (BTK Fen L) – İzzet Cem Aksu(BTK Fen L)

Danışman Öğretmen: Metin Tire

Tarih bilimi, toplumların belleği olarak bireylerde kendi kültürünü tanıma, onu yaşama ve yaşatma bilinci oluşturmaktadır. Bu belleği güçlendiren en önemli kültür unsurlarından birisi de içinde yaşadığımız toplumun geçmişte yarattığı tarihi ve kültürel eserlerdir. Geçmişten kalan her türlü tarihi unsur korunur ve canlandırılırsa geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görerek, gelecek kuşaklara kültür aktarımı ve tarihsel bilinç kazandırılması kolaylaşacaktır.

Bu doğrultuda, Tepecik Tephirhanesi konulu projemiz; Geçmişte halk sağlığı açısından çok yararlı çalışmalar yapmış fakat günümüzde unutulmuş olan tephirhaneler(etüvhane - buğu evi - dezenfeksiyon merkezleri) konusunda toplumda bilinç yaratmayı, Tepecik Tephirhanesi’nin, İzmir’in bulaşıcı hastalıklarla mücadelesindeki rolünü, böylece tephirhane binasının kentimiz ve ülkemiz açısından sahip çıkılması gereken değerli bir kültürel miras olduğunu kanıtlamayı amaçlamaktadır.

Proje çalışmasında, Tephirhane binası ile ilgili resmi evraklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ile İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivinde, Tephirhanenin kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgiler de APİKAM’da yer alan Belediye Başkanlığı Zabıtları ile yerel gazetelerde araştırılmıştır. Ayrıca tephirhanenin açık olduğu döneme tanıklık yapmış kişilerle röportajlar gerçekleştirilmiş, tephirhanenin bilinirliğini ve bölge halkının kültürel varlıklara ilişkin duyarlılığını ölçmeye yönelik anket uygulanmıştır.

Yapılan araştırmalar neticesinde Tepecik Tephirhanesi’nin İzmir halk sağlığının korunmasındaki rolü ortaya çıkarılırken, tephirhane kavramının ve işlevinin bilinmediği belirlenmiş, bu eksikliği giderebilmek amacıyla çok sayıda ve farklı nitelikte etkinlikler gerçekleştirilmiştir. İzmir ve Ege bölgesi halkına uzun yıllar temizlik ve sağlık hizmeti veren ve maalesef bugün çoğu bölümü depo olarak kullanılan ve bakımsız durumda bulunan Tepecik Tephirhane binasının, İzmir kent belleğinin ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Müzesi” olmayı hak ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç: TÜBİTAK Proje Yarışmasında Ege bölge birinciliği kazanmıştır.

PROJE 4:
TÜRK TAYYARE CEMİYETİ’NİN UÇAK BAĞIŞ KAMPANYASI, İZMİR’DEKİ UYGULAMALAR VE BAĞIŞ YAPAN KENTLER

Hazırlayan Öğrenciler: Rüya Saraç – İpek Saraçoğlu (BTK Anadolu Lisesi)

Danışman Öğretmen: Metin Tire

Tam bağımsız ve modern bir devlet olma amacı güden Türkiye Cumhuriyeti, ulusal Türk havacılık sanayini kurmak amacıyla 1925 yılında, Türk Tayyare Cemiyeti’ni kurmuş ve “Hava Gücünü Kuvvetlendirme” adıyla, Türkiye genelinde uçak bağış kampanyası başlatmıştır. Uçak alabilecek kadar bağışta bulunacak yerin adının, alınacak uçaklara verileceği bu kampanyaya, kentler hatta köyler maddi güçleri oranında büyük coşku ile katılmışlar, uçak bağışında bulunmayı saygınlık kazanma yarışına dönüştürmüşlerdir.

Bu kampanyayla ilgili günümüze dek yapılan yayınlarda, bağışlanan uçakların sayıları kesin olmayan biçimde, 180 ile 350 arasında değişen rakamlarla ifade edilmektedir. Projemiz, dönemin ulusal ve yerel basınına dayalı incelemeler ile kampanyanın İzmir’deki uygulamalarını aydınlatmayı, bağış kampanyası sonucunda hangi kentlerin, kaçar tane uçak bağışında bulunduğunu kesinleştirmeyi amaçlamaktadır. Uçak bağış kampanyası ile ilgili dergiler İzmir Milli Kütüphanesi’nde, gazeteler İBB APİKAM’ da, akademik tezler DEÜ Aİ ve İTE’ de, sınırlı sayıda dergi ve kitap ise Ödemiş YKA ve Müzesi’nde incelenmiştir.

Gazete ve dergilerdeki haberlerden elde edilen verilerle her kaynağın ayrı ayrı yıllık bağış listeleri oluşturulmuştur. Bu listeler birbirleriyle, bağış uçaklara ad koyma törenlerinden yansıtılan resimlerle ve cemiyet yetkililerinin açıklamaları ile karşılaştırılarak kentlerin, bölgelerin ve tüm ülkenin genel uçak bağış listelerine ulaşılmış, İzmir’de de kampanyanın yürütülme aşamaları ortaya çıkarılmıştır.

On yıl devam eden bağışlarda İzmir en başarılı kent, Ege en başarılı bölge olmuştur. Kampanyanın başında konulmuş olan “4 yılda 1000 uçak” amacının çok uzağında kalınmıştır. Bunun yanında bağışların büyük kısmı, Türk havacılığının kurumsallaştırılmasında, tanıtılmasında ve personel yetiştirilmesinde harcanmıştır. O dönemdeki seksen dolarlık kişi başı milli gelire rağmen yapılan bu bağışlar, Türk halkının özverisini, yurtseverliğini ve cömertliğini kanıtlamıştır.

Sonuç: TÜBİTAK Proje Yarışmasında sergilenmeye layık görülmüştür.

PROJE 5:
ORTAK KADERİ OLANLARIN YAŞAM ALANLARI “KORTEJOLAR”

Hazırlayan Öğrenciler: Çağatay Kılınç (BTK Anadolu Lisesi)

Danışman Öğretmen: İsmail Aybar

Tarih bilinci, bireylerin geçmişleri ile yüzleşmesi, geleceğe daha güvenle bakması, yaşadıkları topraklarına sahip çıkması, var olan tarihsel mirası cömertçe harcamaması ve ülkenin değerlerine dört elle sarılmasıdır. İnsanlığın hafızasını oluşturan kültürel mirasın ögeleri olan anıtlar, sivil mimarlık örneği oluşturan yapılar, bu yapılarda gerçekleştirilen ritüeller ve yaşam koşulları gibi o alan ile bütünleşmiş değerlerin hepsi yaşamımıza derinlik ve zenginlik katarak geleceğin şekillenmesinde, tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkılmasında, kentin, ülkenin ve insanlığın hafızasının korunmasında önemlidir.

Bu doğrultuda, Ortak Kaderi Olanların Yaşam Alanları Kortejolar konulu proje; 17.yüzyıldan itibaren, çeşitli sebeplerle İzmir’e gelmiş yoksul Yahudiler için yaşam alanı olan, onların kentle bütünleşmesini sağlayan ve aynı işlevi 1950’lerden sonra Anadolu’dan gelen Türkler için sürdüren, Kortejolar ( Yahudihane - Aileevi) olmuştur. Bu konuda toplumda bilinç yaratmayı, bu yaşam alanlarının kentimiz açısından sahip çıkılması gereken kültürel mirasın bir parçası olduğunu kanıtlamayı amaçlamıştır.

Proje çalışmasında, APİKAM’da kitap, Milli Kütüphane’de Yeni Asır Gazetesi araştırılmıştır. Kortejo yaşamını gören ve buralarda belli bir süre yaşayanlarla röportajlar yapılmıştır. Kortejoların bilinirliğini, bölge halkının tarihi ve kültürel varlıklara ilişkin duyarlılığını ölçmeye yönelik anket uygulanmıştır. İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivinde kortejoların tapu kayıtlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.

Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde var olan kortejoların adresleri tespit edilmiş, bölge halkının kortejo yaşamını bilmediği, aile evlerinden haberdar olduğu belirlenmiştir. Birçoğunun çok kötü durumda oldukları gözlenmiştir. İzmir’de Yahudilere ve Türklere uzun yıllar kucak açan bu yaşam alanlarının korunması gerektiği, kortejoların İzmir kent belleğinin ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğu, bir tanesinin müzeye dönüştürülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç: İzmir Büyük Şehir Belediyesi “Tarihe Saygı” Yarışması, Teşvik Ödülü kazandı.

PROJE 6:
MUSTAFA HAMDİ YÜZAK’IN HAYATI, MARMARİS’İN SİYASAL, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAŞAMINDAKİ YERİ

Hazırlayan Öğrenciler: Damla Çelen (İTK Marmaris Anadolu Lisesi)

Danışman Öğretmen: Ali Aslanol

Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen bağımsızlık ve aydınlanma mücadelesinde yer alan Mustafa Kemal’i kendisine lider ve rehber edinen her biri bulunduğu bölgenin Mustafa Kemal’i olan gölgede kalmış binlerce kahraman isimden biri de Mustafa Hamdi Yüzak’tır Tarihine sahip çıkmanın önemli bir unsuru da başarılı ve olumlu örnek oluşturan insanlarını hatırlamak, onları toplumun önüne rol model olarak sunmaktır. Sayın Hamdi Yüzak’ın yaşamı ve özellikle Marmaris için başardıkları da bu örneklerden biridir.

Hamdi Yüzak ile ilgili araştırmamıza Marmarisin yerli halkıyla yaptığımız röportajlarla başladık. Kendisiyle ilgili her hangi bir araştırmanın yapılmamış olması nedeniyle Hamdi Yüzak döneminde yaşamış ve o’nun yaşamındaki faaliyetlerine şahit olmuş insanlar öncelikli kaynağımız oldu. Marmaris Belediyesi tarafından yayınlanmış süreli yayınlar ve belediyenin arşivleriyle başladığımız araştırmamıza Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kütüphanesi kaynaklarıyla yön verdik. Yerel Tarih araştırmacıları ile röportajlar yaptık ve en son Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü ve Marmaris Askerlik Şubesi Başkanlığı Kütük kayıtlarından aldığımız belgelerle araştırmamızı tamamladık.

Hamdi Yüzak da içinde bulunduğu koşullarda ülke çıkarlarını kendi kişisel çıkarlarının üzerinde tutarak Türk istiklalini kurtarmak için görev almıştır. Döneminin gelişmelerini her zaman yakından takip ederek, belki de yaşadığı coğrafyanın ona hediyesi olan yenilenmeye ve gelişmeye açık özelliklerini yaptığı işlerde ve hizmetlerde ortaya koymuştur.

Tanıdıkça yaşamına ve mücadelesine saygı duyduğum Hamdi Yüzak, sadece Atatürkçü, idealist ve yenilikçi bir düşünce hayatına sahip olmakla kalmamış, bütün bu düşüncelerini hayata geçirebilmek adına elinden geleni yaparak Marmaris halkına örnek bir lider olmuştur.

Sonuç: Gençler Tarih Yazıyor Proje Yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır.

PROJE 7:

Projenin Adı:

Müzemi tanıyorum

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
6.7. ve 8.Sınıf İTK Büyükçiğli Kampüsü Öğrencileri

Proje Danışman Öğretmeni:
Deniz Dartar Özlem İyilikeden

Proje Özet:
Müzelerin önemini kavramak ve Bergama müzesi ve Zeus Sunağını Tanımak

PROJE 8:

Projenin Adı:

Tarihimi Yaşıyorum

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
6. Sınıf İTK Büyükçiğli Kampüsü Öğrencileri

Proje Danışman Öğretmeni:
Deniz Dartar Özlem İyilikeden

Proje Özet:
Türkiye’deki başlıca Höyükleri tanımak ve izmir’in en eski yerleşim birimi olan Yeşilova Höyüğü hakkında bilgi sahibi olmak ve tarihi yaşatarak öğrencilerimize sevdirmek.

PROJE 9:

Projenin Adı:

Büyükannemin Çeyiz Sandığı

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
6.7. ve 8. Sınıf İTK Bahattin Tatış Kampüsü Öğrencileri

Proje Danışman Öğretmeni:
Sosyal Bilgiler Bölümü Öğretmenleri

Proje Özet:
İTK’lı öğrencilerin büyükanne ve büyükbabalarının tarihini anlatan, maddi ve manevi yönü yüksek eşyaları sergiledikleri Büyükannemin Çeyiz Sandığı; öğrencilere tarih bilinci kazandırmak ve öğrencilerin geçmişle bağlarını kuvvetlendirmek için hazırlanan bir projedir. Proje zamanla bir sergi niteliği kazanmıştır. 2013 yılında 4.sü düzenlenen Büyükannemin Çeyiz Sandığı Sergisi’nde kömür ütelerden pikaplara, su ve yağ ibriklerinden gaz lambalarına, dikiş makinelerinden eski radyolara, ikram tepsilerinden daktilolara, gümül mücevher sandıklardan şapkalara kadar birçok eşya sergilenmektedir.

PROJE 10:
Projenin Adı:

Geçmişin İzinde Kültür

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
5,6 ve7. Sınıf İTK Manisa Kampüsü Öğrencileri

Proje Danışman Öğretmeni:
Pervin Ünlü Gürçay

Proje Özet:
Her millet hatta her uygarlık dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. Bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşması, bu mirasın içinde gerçekleşir. Kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır, bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. Toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önler. Halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından Türk kültürünün korunmasında, yaşatılmasında önemli işlevleri vardır. Halk kültürü, uygarlıkların yaratıcısı olan insanların kimlik ve kişiliğinin temel belirleyicisidir. Kültürünü korumayan, gençlere aktarmayan milletler yabancı kültürlerin etkisiyle yok olurlar. Bir gencin kendi kültürüne yabancılaşmaması, beğeni yönünden halktan kopmaması için ona ortak milli kültürün alt yapısı öğretilip sevdirilmelidir. Gençlere milli kültürün tarihi ve kültürel bir miras olduğu, milli kültür donanımı almadan evrensel kültürde yer alınamayacağı bilinci verilmelidir. Anadolu insanı küreselleşme karşısında kültürünü koruyacak deneyim birikimine ve sağduyuya sahiptir. Biz bu ilkeden yola çıkarak atalarımızdan yadigâr kültürümüzü gençlerimize hatırlatmayı borç bildik ve sergimizi açarak öğrencileri geçmişe götürdük. Sergisi’ de kömür ütelerden yağdanlık ve lokumluklara, eski Anadolu kıyafetlerinden ibrik, halı ve eski paralara kadar birçok materyal gösterime sunuldu. Aynı gün öğrencilere ve velilere ‘’BEN ANADOLU ‘’ismiyle program yapıldı.

SOSYOLOJİ

PROJE 1:

Projenin Adı:

Vatanım Neresi?

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler:
Bertan Barçı- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi Arifcan Çine- İTK Bahattin Tatış Anadolu Lisesi

Proje Danışman Öğretmeni:
Nüket Sertkaya

Proje Başarısı:
2010-2011 Tübitak Ortaöğretim Proje Yarışması’nda Ege Bölgesi Elemeleri’nde ilk 15’e kalarak sergilenmeye layık görülmüştür.
Proje Özet:
Küreselleşen dünya düzeninde demokrasi ve insan haklarına ilişkin söylemlerin hızla artması insanların daha iyi bir yaşam tarzı taleplerini ortaya çıkarmıştır.Bu gerekçeyle her yıl yüz binlerce insan ülkesini terk etmekte ve daha iyi bir yaşam umudunu gerçekleştirebilmek için insani olmayan koşullarda bir yolculuk serüvenini göze alabilmektedir.Türkiye’yi bir transit ülke olarak kullanan mültecilerle ilgili hoş olmayan haberler görsel ve işitsel medyada yer almaktadır. İzmir’ de mültecilerin Avrupa’ya geçişlerinde önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Kentimize gelen göçmenler özellikle Basmane bölgesindeki Oteller sokağına yerleşmektedirler. Bu projenin bir bölümünde Basmane bölgesinde yerleşmiş olan mültecileri tanımaya, onların bu bölgede yaşayanlara bakış açısını öğrenmeye çalıştık. Projenin bir diğer bölümünde ise bu bölgede çalışan ya da bir işletme sahibi olup mültecilerle daha fazla iletişimi olan kişilerin mültecilere ilişkin düşüncelerini ve onlara karşı tutumlarını öğrenmeye çalıştık. Bu bölgede mültecilere ilişkin bir yabancı düşmanlığının olup olmadığı saptanmaya çalışıldı. Kaynak taraması yapılarak mülteci, sığınmacı, göçmen gibi kavramlarının ayrımına varıldı.Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi’ndeki yetkili kişilerle görüşerek bölge ve mülteciler konusunda bilgi alındı.Konuya ilişkin olarak mültecilere ve bu bölgede çalışanlara uygulanmak üzere anketler hazırlandı.Yaklaşık 130mülteciden 25 ‘ine anket uygulandı.200 civarındaki işyerinden 80 tanesine anket uygulandı. Araştırmada Basmane Semt Merkezi görevlileriyle mülakat yapıldı. Basmane bölgesindeki mültecilerin sürekli değişen bir nüfus oldukları gözlendi. Mültecilerin bölge halkını sıcakkanlı ve misafirperver olarak tanımladıkları görüldü. Bölgede mülteciler ve işletme sahipleri arasında bir sorun olmadığı saptandı.İşletme sahiplerinin mültecilerle aralarındaki ilişkiyi tanımlama şekilleri çıkar ilişkisi şeklinde olup bu insanlar arasında bir düşmanlığın da olmadığı görülmüştür.

PROJE 2

Proje Adı:
Günlük Yaşamda Karşılaşılan Problemlere Metafizik Çözümler

Öğrenciler: Egemen Uslu (BTK Fen Lisesi)/ Selin Atıcı( BTK Anadolu Lisesi)

Danışman : Selin Tunçer

Proje Özeti: Gündelik hayattın getirdiği problemler karşısında insanlar farklı çözüm yolları ararlar. Çözüm yollarından biri de kutsal kabul edilen şeyle bağlantı kurmadır.  Bireyler kutsal kabul ettikleri, kendine bu gücü verecek yerlere giderek bu sıkıntılarını en aza indirerek rahatlamaktadırlar. Bireyler böylelikle hayatın normal seyrine devam ettiklerini düşünmektedirler. Bu projede kutsallık atfedilen nesne, mekân, ritüellerle bireysel ve toplumsal yaşamın normalleştirme çabasının İzmir Susuz Dede Türbesi örneği üzerinden gözlenmesine çalışılmıştır.  Projemizde katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir durumu gibi değişkenlere göre türbe ziyaretine gitme sıklığı, dileklerinin benzerliği, bu ziyaretin dini inançla uyuşup uyuşmadığı konusundaki görüşleri, ziyaret sonrası hissettikleri psikolojik durum araştırılarak türbe ziyaretinin gizli işlevini gözlemleyebilmek amaçlanmıştır Ziyaretçileri gözlemleyebilmek amacıyla belli gün ve saatte Susuz dede ziyaret edildi, gözlemler yapıldı. Böylece örneklem oranı belirlendi. Türbeyi bir kez ziyaret etmiş kişilerin anket soruları ile görüşleri tespit edildi. Sonuçlardan genellemelere varabilmek için bir analiz programı kullanıldı. Bulgular gösteriyor ki; Türbeler özellikle kadınların ev dışında vakit geçirilebilecek mekandır. Genellikle haftanın belirli günü, saatinde buluşulan bir ritüeldir. Belirli günde hep aynı kişiler genellikle kadınlar ziyarette bulunmaktadır. Yaşanan gündelik sıkıntılardan kutsal ya da kutsal olmayan olarak bakılsın ziyaret ile rahatlandığı gözlenmiştir. Türbe dua veya dileklerinin iletilmesinde bir aracı olarak ziyaret edilmektedir. Dilekte bulunacağı zaman ziyareti gerçekleştiren katılımcılar türbeyi araçsallaştırmış olarak yorumlanabilir. 
sosyalleşme mekanı, psikolojik rahatlama, seküler ziyaret anlayışı  
Araştırmalar gösteriyor ki türbe ziyaretçileri türbeyi dileğini sunacağı yer olarak görmekle birlikte sosyalleşecekleri yer olarak da görüyor. Ziyaret etmenin temelinde seküler bir başvuruda var. Çünkü ziyaretten beklenti yalnızca bireysel bir psikolojik rahatlama. Bu da dilek gerçekleşmese de kişiyi yaşama bağlamaya yetiyor.

Dönem: 2015-2016

Derece: Tübitak Ege Bölgesi Birinciliği

PSİKOLOJİ 

Proje 1 

Proje Adı:
Beden Duruşlarının Güven Yaratma Üzerindeki Etkisi

Öğrenciler: Aylin Paçacı(BTK Fen Lisesi)/ Salih Kasapoğlu (BTK Anadolu Lisesi)

Danışman: Nüket Sertkaya

Dönem: 2014-2015

Derece: Tübitak Ege Bölgesi Sergisi

Projenin Özeti:

İnsanların kendilerini nasıl hissettiklerine ilişkin ipuçları beden duruşlarına yansımaktadır. Güçlü karakterdeki insanlar genişleyen beden duruşuna sahipken çekinik yapıya sahip insanlar daha az yer kaplamaya yönelik kapanan duruşlar sergiler. Gücü yansıtan bu duruşlar ise kaynaklara ulaşımı, yetkin hissetmeyi, kontrol sahibi olmayı temsil eder. Projemizde bu duruşların temsil ettikleri anlamlardan ötürü, karşılarındaki kişilerde yarattıkları güven duygusu araştırılmıştır. Hipotezimiz, "emanet etme" konusunda güçlü duruşlardaki bireylerin çekinik veya nötr duruşlardaki bireylere göre, daha yüksek oranda güven verdikleridir. Çalışmamızda, farklı yaş ve cinsiyetteki kişilerin güçlü, çekinik ve nötr beden duruşlarının 30-55 yaş grubundaki kadın ve erkeklerde "emanet etme" hikayesi üzerinden uyandırdığı güven duygusu ölçüldü.

Çalışmada uyarıcı figürler olarak, toplam 54 adet, genç (18-25), yetişkin (30-55) ve yaşlı (65 ve üstü) olmak üzere üç farklı yaş grubundan kadın ve erkekten farklı beden duruşlarını temsil edecek biçimde (Nötr-Güçlü-Çekinik) çekilmiş fotoğraflar kullanılmıştır.

SuperLab4.0 programında  hazırlanan bir deney düzeneğinden yararlanılarak fotoğrafların her bir katılımcı için yeniden seçkisizleştirilerek sunulması ve katılımcıların fotoğraflara verdikleri tepkilerin kaydedilmesi sağlanmıştır.

Beden duruşunun (çekinik, nötr ve güçlü) güven üzerindeki temel etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur F (1.41, 249.46) = 225.28, p < 0.01, η2= .56. Beden duruşu değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı bulunması üzerine, değişkenin üç düzeyi arasında farkın kaynağını araştırmak üzere Bonferroni düzeltmesiyle yapılan ikili karşılaştırmalar bu düzeylerin hepsinin birbirinden anlamlı biçimde farklılaştığını ortaya koymuştur. (Mçekinik-Mgüçlü=.94, p<0.01; Mçekinik-Mnötr=.66, p<0.01; Mgüçlü-Mnötr=.29, p<0.01)

Proje 2 

Proje Adı:
İlk Kararda Israr

Öğrenciler: İpek Ünlü (BTK Fen Lisesi)/ Güneş Hasgören( BTK Anadolu Lisesi)

Danışman: Nüket SERTKAYA

Dönem: 2013-2014

Derece: Türkiye Birinciliği / Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanı Yarışması(EUCYS) katılım hakkı(Polonya Warsava)

Projenin Özeti: 

Bireyler olasılığa dayalı ve sonucun belirsiz olduğu durumlarda karar verme sürecinde sonuç olumsuz olsa dahi ilk seçimlerinde sabit kalma eğilimindedirler. Araştırmamızda deney grubundaki bireylerde olasılığa dayalı kararlarda farkındalık düzeyi yaratarak seçimlerinde sabit kalmaya devam edip etmediklerini ve bu eğilimlerine ilişkin gerekçelerini incelemeyi amaçladık.

Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Deneyimiz deney grubunda 36, kontrol grubunda 36 olmak üzere toplamda 72 deneğe uygulanmıştır. Deneysel düzenekler dokuz adettir ve her düzeneğin üstünde 3 adet kapı vardır. 2 kapının arkasında keçi, 1 kapının arkasında ise ödül olarak nitelendirdiğimiz araba vardır. Deneklerin amacı arabayı bulmaya çalışmaktır. Amacımız deneysel grupta bir farkındalık yaratarak sabit kalma eğilimlerinin azalıp azalmadığını araştırmaktır. Bu nedenle her deneme sonrası deney grubundaki deneklere geri bildirim verilmiş ve  onlara bir anket uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise bu anket işlemi tüm denemeler bittikten sonra uygulanmıştır. Deneklerin neden ilk kararlarında sabit kalma eğilimi gösterdikleri bu yolla gözlenmiştir.

Katılımcılar toplam 864 denemenin 623’ünde (%72.11) ilk kararlarında sabit kalırken, 241’inde (%27.89) değiştirmiştir; katılımcıların ilk kararlarında sabit kalmalarına ilişkin bu gözlem istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Katılımcıların denemeler boyunca ilk kararda ısrar eğilimleri anlamlı bir biçimde azalmıştır. Fakat deneysel gruptaki ilk kararda ısrar eğiliminin düşüşü anlamlıyken, kontrol grubundaki düşüş anlamlı değildir. Denemeler boyunca katılımcıların ilk kararda ısrar eğilimindeki azalma deneysel koşullar dikkate alınarak incelendiğinde, kontrol grubunda denemelere bağlı olarak anlamlı bir değişme gözlenmezken, deneysel gruptaki katılımcıların ilk kararda ısrar eğilimleri denemelere bağlı olarak değişmiştir.  Yani deneysel gruptaki uygulanan anketler ve verilen geri bildirimler, deneme sayısı arttıkça etkisini göstermiş ve deneklere amaçlanan farkındalık kazandırılmıştır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜBİTAK PROJELERİ

Proje Dönemi: 2014-2015

Proje Öğrencileri: FL-11A Gökçem Çakır AL-9B Saime İmge Ölçer

Projenin Adı: HİDAYET KARAKUŞ’UN ROMAN VE ŞİİRLERİNDE “1993 SİVAS OLAYLARI”NIN ETKİLERİ

Proje Danışman Öğretmeni: Murat GİL

Özet: Proje ile Hidayet Karakuş örneği üzerinden; sanatçıların eserlerinde etkin olan zihniyetin, eserin oluştuğu dönem ve o dönemin toplumsal olaylardan etkilenip etkilenmediğinin incelenmesi hedeflenmiştir. Nitel araştırma tekniklerinden tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, 1960 sonrası Türk Edebiyatı sanatçıları arasında yer alan Hidayet Karakuş’un hayatı araştırılmış, özellikle 1993 yılında gerçekleşen “Sivas Olayları”nın sanatçının şiirlerinde ön plana çıkan tema ve kavramların frekans dağılımları çıkarılmış ve her eser ilgili dönemin koşulları göz önüne alınarak irdelenmiştir.

Proje Dönemi: 2015-2016

Proje Öğrencileri: AL-10B Fuatcan Kaburga AL-10B Saime İmge Ölçer

Projenin Adı: KİMDE MECNÛN’DAN FÜZÛN ÂŞIKLIK İSTİDÂDI VAR? “KEREM, MECNUN, BEYREK”

Proje Danışman Öğretmeni: Murat GİL

Proje Başarısı: Ege Bölge Sergisinde Sergilenmeye Hak Kazanmıştır.

Özet: Bu araştırma projesinin amacı örneklemimiz içine aldığımız Türk halk kültürünü ve edebiyatını derinden etkilemiş üç halk hikâyesinin erkek başkarakterlerinin aşka yaklaşımlarını kıyaslamaktır. Böylelikle halk deyişlerinde, manzum ve mensur parçalarda, aşka dair saptamalarda “âşık” kimliğini Mecnûn üzerinden tanımlamanın sebepleri üzerinde durulmuş Mecnûn’un diğer aşk hikâyelerinin erkek başkarakterlerinden farkları saptanmıştır. Yürütülen çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. İlk aşamada, halk hikâyesi ve edebiyatımızda halk hikâyeciliğine dair bilgiler, kaynak taraması yöntemi ile edinilmiştir. Ardından örneklem içine aldığımız üç halk hikâyesinin epizotları çıkarılmış, halk hikâyelerinin incelenmesine dair yöntemler başka araştırmacıların kaynaklarından araştırılmıştır. İncelenen halk hikâyelerinin erkek başkarakterlerinin epitetleri tespit edilmiş, karakterlerin aşka düşme motifleri, hikâyelerin ortak yanları gibi bilgiler çözümlenerek sözü geçen halk hikâyelerinin başkarakterlerinin aşka yaklaşımları bulgular ışığında analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler sonunda Mecnûn’un aşkı algılayış, aşk meselesine yaklaşım gibi hususlarda diğer karakterlerden farkının kavramı kutsileştirmesi, beşerî bir duygu olmaktan çıkarması olduğu, bir derviş tavrı sergilediği tespit edilmiştir. Bu araştırmanın lisede eğitim alan öğrencilerin aşka yaklaşımları hususunda edebi ve folklorik kahramanlar aracılığıyla sosyolojik bir projeye kaynaklık etmesi önerilmiştir.