İzmir Özel Türk Koleji

4. Sınıflar Bursluluk Sınavı Kazanım Tablosu

İndirmek için Tıklayınız!

MATEMATİK

• 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
• 10 000’e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar.
• 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
• Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
• En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
• Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.


• En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar
• En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
• Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
• İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
• En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
• Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
• Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
• Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
• Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
• En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa
yoldan çarpar.
• En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
• En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının
çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
• Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
• Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
• En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
• Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
• Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
• Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
• Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
• Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
• Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
• Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
• Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
• Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
• Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
• Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
• Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

TÜRKÇE

• Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
• Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
• Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
• Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
• Yönergeleri kavrar.
• Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.
• Metinle ilgili sorular sorar.
• Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
• Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
• Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
• Okuduğu metnin konusunu belirler.
• Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
• Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
• Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
• Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
• Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
• Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
• Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
• Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
• Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
• Medya metinlerini değerlendirir.
• Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
• Sayıları doğru yazar.

SOSYAL BİLGİLERİ

• Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
• Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
• Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
• Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
• Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine dair
soyağacı oluşturur.
• Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
• Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki
oyunlarla karşılaştırır.
• Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin
önemini kavrar.
• Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
• Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
• Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
• Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli
grafiklere aktarır.
• Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda
bulunur.
• Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
• Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
• Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
• Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki
gelişimini araştırır.
• "Resmi kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur."

FEN BİLİMLERİ

• Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
• Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
• Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
• Fosillerin oluşumunu açıklar.
• Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
• Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
• Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar
• Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
• İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
• Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
• Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.
• Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar
• Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
• Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
• Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir
• Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.
• Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
• Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
• Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
• Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

İNGİLİZCE

• İzin verme ve izin isteme kısa kalıplarını kullanarak arkadaşları ile iletişim kurabilir.
• Günlük rutinleri hakkında konuşabilir.
• Karşılıklı konuşmalarda netlik için açıklama isteyebilir.
• Uluslar ve uyruklar hakkında konuşabilir.
• Sevilen ve sevilmeyen şeyler hakkında genel bilgileri kavrayabilir.
• Kendisinin ve başkalarının yetenekleri ile ilgili basit bir metin hakkında fikir sahibi olur.
• Günlük rutin işler hakkında konuşabilir.
• Saatler hakkında konuşabilir.
• Sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında konuşabilir.
• İstekler ve ricalar ile ilgili kısa ve net ifadeleri anlayabilir.