İzmir Özel Türk Koleji

8. Sınıflar Bursluluk Sınavı Kazanım Tablosu

İndirmek için Tıklayınız!

MATEMATİK

• Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü
ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
• İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK)
hesaplar; ilgili problemleri çözer. Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik
çalışmalara da yer verilir.
• Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
• Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
• Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
• Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.


• Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
• Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
• Tam kare doğal sayıları tanır.
• Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
• Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
• Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
• Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
• Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
• Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
• Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
• Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
• En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar
• Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan
dönüşümleri yapar.
• Bir olaya ait olası durumları belirler.
• “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
• Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n
olduğunu açıklar.
• Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.
• Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
• Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
• Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
• Özdeşlikleri modellerle açıklar.
• Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
• Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

TÜRKÇE

• Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili keliemelere örnek verir.
• Deyimleri ve atasözlerini açıklamalarına uygun kullanır.
• Metinde geçen sözcük ve sözcük öbeklerinin metne kattığı anlamı belirler.
• Okuduğu cümleyi anlama ve çözümleme, Cümleleri savundukları düşüncelere göre karşılaştırır.
• Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
• Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
• İçerdiği anlama göre cümleleri ayırt eder. (Olasılık, sitem, pişmanlık, yakınma vb…)
• Okuduğu metindeki hikaye unsurlarını belirler.
• Metinler arası karşılaştırma yapar.
• Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
• Görsellerle ilgili soruları yanıtlar.
• Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
• Metnin konusunu belirler.
• Metne uygun başlık/başlıklar belirler.
• Metnin planını kavrar.
• Paragrafta tanıtılan kişinin özelliklerini kavrar.
• Paragrafta anlatımın akışını kavrar.
• Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
• Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
• Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
• Metnin anlatım biçimini kavrar.
• Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
• Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.
• Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
• Yazım ve noktalama kurallarını uygulama.
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
• Yazım ve noktalama kurallarını uygulama.
Metnin anlatım özelliklerini kavrar.
• Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik
tahminlerde bulunur.
• Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir.

FEN BİLİMLERİ

• Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
• İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
• İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim
bilimci (klima-tolog) adı verildiğini söyler.
• Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
• DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
• DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
• Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
• Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
• Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.
• Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
• Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
• Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
• Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
• Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
• Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık
için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
• Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği
hakkında tahminde bulunur.
• Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
• Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
• Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına
örnekler verir.
• Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
• Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
• Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
• Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
• Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
• Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
• Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
• Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.
• Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulun
• Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
• Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle
ilgili gerekli tedbirleri alır.
• Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
• Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney
yaparak keşfeder.
• Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney
yaparak keşfeder.
• Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.
• Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.
• Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
• Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında
öneriler sunar.
• Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
• Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek
tasarlar.

T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

• Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
• Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur
• Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
• Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
• Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
• Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
• Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder
• Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
• Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
• Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
• Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
• Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir
• Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
• Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
• Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve
çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
• Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i
Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
• Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
• Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
• Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.