İzmir Özel Türk Koleji

8. Sınıflar Bursluluk Sınavı Kazanım Tablosu

İndirmek için Tıklayınız!

MATEMATİK

• Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
• İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer. Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
• Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
• Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
• Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
• Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
• Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

• Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
• Tam kare doğal sayıları tanır.
• Tam kare pozitif tamsayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
• Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
• Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
• Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
• Kareköklü bir ifadeyi a√ b şeklinde yazar ve a√ b şeklindeki ifadede
• Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
• Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
• Ondalık İfadelerin kareköklerini belirler.
• Bir olaya ait olası durumları belirler.
• Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
• Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.
• Basit olayların olma olasılığını hesaplar.
• En fazla 3 veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
• Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler
arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
• Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
• Cebirsel ifadelerin çarpımlarını yapar.
• Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
• Özdeşlikleri modellerle açıklar.
• Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
• Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
• Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı
olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder
• Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
• Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat
 

TÜRKÇE

• Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Söz varlığını zenginleştirme
• Deyimleri ve atasözlerini açıklamalarına uygun kullanır.
• Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
• Metinde geçen sözcük ve sözcük öbeklerinin metne kattığı anlamı belirler.
• Okuduğu cümleyi anlama ve çözümleme
• Cümleleri savundukları düşüncelere göre karşılaştırır.
• İçerdiği anlama göre cümleleri ayırt eder. (Olasılık, sitem, pişmanlık, yakınma vb…)
• Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
• Metnin planını kavrar.
• Paragrafta tanıtılan kişinin özelliklerini kavrar.
• Paragrafta anlatımın akışını kavrar.
• Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
• Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
• Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar.
• Metnin anlatım biçimini kavrar.
• Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
• Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
• Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
• Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
• Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
• Metnin anlatım özelliklerini kavrar.
• Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.
• Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur.
• Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir.
 

FEN BİLİMLERİ

• Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
• Mevsimlerin Oluşumu
• İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
• DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
• Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
• Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
• Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
• Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
• Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.
• Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
• Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.
• Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
• Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
• Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
• Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
• Basit Makineler
• Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
• Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
• Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir
düzenek tasarlar.
• Basınç
 

T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

• Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
• Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur 
• Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
• Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
• Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
• Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
• Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder
• Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
• Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
• Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
• Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 
• Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir
• Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
• Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
• Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
• Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
• Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında
Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
• Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
• Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat
ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
• Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar