İzmir Özel Türk Koleji

21.Yüzyıl Becerileri

21. Yüzyıl becerileri için Aralık 2009 da yayınlanan Partnership for 21st Century Skills Framework esas alınmıştır. Bu beceriler öğrencilerimizin bu yüzyılda hayatta başarılı olmaları için gerekli olan becerileri özetmektedir. Aşağıdaki listedeki yerine getirebilen öğrenciler yetiştirmek eğitim ve öğretim misyonumuzun bir parçasıdır. Bu becerileri eğitim ve öğretim programlarımızın içinde, öğretim dışı programlarımızda ve diğer aktivitelerde planlı bir şekilde vermemiz gereklidir.

Öğrenme ve İnovasyon Becerileri

Öğrenme ve inovasyon becerileri öğrencilerimizi yeni yüzyıldaki komplex yaşam ve de iş yaşamlarına hazır olmaları için gerekli olan beceriler. Yaratıcılık, kritik düşünme, iletişim ve işbirliği becerileri öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için zorunluluktur.
Yaratıcılık ve İnovasyon
Yaratıcı Düşünmek
Değişik fikir yaratma teknikleri (beyin fırtınası) gibi kullanma,
Yeni ve faydalı fikirler yaratma (radikal ve marjinal fikirler)
Kendi fikirlerini geliştirmek ve de yaratıcı çabaları maksimuma yükseltmek için detaylandırma, analiz etme, değerlendirme ve de ayrıntılandırma.
Diğerleri ile Birlikte Yaratıcı Çalışmak
Yeni fikileri geliştirmek, uygulamak ve başkalarına etkili bir şekilde iletmek,
Yeni ve değişik fikirlere açık ve duyarlı olmak: grup verilerini ve değerlendirmelerini işin içine dahil etmek
İşte orijinallik ve yaratıcılık göstermek ve yeni fikirleri uygulamaktaki gerçek hayat sınırlarını anlamak.
Başarısızlığı, bir deneyim edinme tecrübesi olarak görmek, yaratıcılık ve inovasyonun ufak başarılar ve sık başarısızlıklardan oluşan bir döngü olduğunu anlamak.
İnovasyon Uygulamak
İnovasyonun oluşabileceği alanlarda , somut ve kullanılabilir katkısı olabilecek yaratıcı fikirleri kullanmak.
Kritik Düşünme ve Problem Çözme
Etkili Düşünmek
Duruma uygun olan farklı düşünme tipleri kullanmak (tümevarım, tümdengelim..vs)
Sistemsel Düşünmek
Karışık sistemlerde, parçaların nasıl birlikte çalışarak sonuçlar ürettiğini analize etmek
Karar ve yargılara varmak
Delilleri, tartışmaları, iddiaları ve düşünceleri etkili bir şekilde analiz etme ve değerlendirmek,
Ana alternatif görüşleri analiz etme ve değerlendirmek,
Bilgi ve görüşler arasındaki bağlantıları sentezlemek,
Bilgileri yorumla ve iyi analizlere göre sonuca varmak,
Öğrenme tecrübelerini ve prosesleri kritik olarak değerlendirmek,
Problemleri çözmek
Alışılmamış problemleri , hem geleneksel hem de yaratıcı yöntemler ile çözmek,
Farklı görüşleri, çözümlemek için önemli soruları belirleme ve sormak,
İletişim ve İşbirliği
Net iletişim kurmak
Farklı form ve bağlamlarda, fikir ve düşüncelerini, sözlü, yazılı veya sözsüz iletişim becerilerini kullanarak, ifade etmek.
Bilgi, değer, yaklaşım, veya niyetlerin anlamını çözebilmek için etkili dinlemek,
İletişimi farklı amaçlar için kullanmak (bilgilendirme, yönetme, ikna etme, motive etme..vs)
Farklı medya ve teknolojileri kullanma, bunların muhtemel etkilerini tahmin etmeyi öğrenmek,
Farklı çevrelerde etkili iletişim kurmak (farklı dillerde dahil olmak üzere)
Başkaları ile İşbirliği Yapmak
Farklı takımlar ile birlikte etkili ve saygılı çalışma becerini göstermek,
Ortak hedef için gerekli fedakarlıkları yapma uyumluluğunu ve gönüllülüğü göstermek,
Birlikte çalışma için sorumluluk paylaş ve de her takım ferdi tarafından yapılan kişisel katkılara değer vermek.

Enformasyon, Medya ve Teknoloji Becerileri

21. yüzyılda insanlar teknoloji ve medya ile dolu bir ortamda yaşamaktalar. Bu ortamda insanlar a) bilgi bolluğuna ulaşım b) teknolojik araçlarda hızlı değişim, c) emsali olmayan derecede ortak ve bireysel katkıda bulunma kabiliyetine sahip. 21. Yüzyılda çalışanlar ve yaşayanlar etkili olabilmek için bilgi, medya ve teknoloji hakkında fonksiyonel ve kritik düşünebilme becerileri sahip olmalıdır.
Bilgi Yeteneği
Bilgiye Ulaşma ve Değerlendirmek
Bilgiye verimli(zamanında) ve etkili kaynaklar ile ulaşmak
Bilgiyi kritik ve yetenekli bir şekilde değerlendirmek
Bilgiyi Kullanma ve Yönetmek
Elindeki problemi çözmek için bilgiyi doğru şekilde ve yaratıcı kullanmak
Farklı kaynaklardan bilgi akışını yönetmek
Bilgiye ulaşırken ve kullanırken, dikkat edilmesi gereken etik ve kanuni konuları anlamak
Medya Okur Yazarlığı
Medyayı Analiz Etmek
Medya mesajlarının hangi nedenler için ve nasıl inşaa edildiğini anlamak,
Medya mesajlarının nasıl farklı kişiler tarafından farklı yorumlandığını, nasıl bazı görüş ve değerleri içerdiği veya katılmadığını, nasıl medya inanç ve davranışları etkilediği görmek,
Medyaya ulaşma ve kullanmanın etik ve hukuki çevresini anlamak,
Medya Ürünleri Yaratabilmek
En uygun medya araçlarını, niteliklerini ve eğilimlerini anlamak ve kullanmak,
Çeşitli ve çoklu kültürlerde en uygun ifadeleri ve yorumları anlamak ve kullanmak,
Bilişim, İletişim, Teknoloji Becerileri
Teknolojiyi Etkili Kullanmak
Teknolojiyi, bilgiyi araştırma, organize etme, değerlendirme ve iletmek için kullanmak,
Dijital teknolojiyi, iletişim teknolojisini, sosyal ağları, bilgiye ulaşmak, yönetmek, değerlendirmek ve bilgi yaratmak için etkili kullanmak
Bilgi teknolojilerini kullanırken hukuki ve etik kuralları bilmek

Hayat ve Kariyer Becerileri

Bugünün yaşam ve iş ortamları için yalnızca düşünme becerileri ve içerik bilgisi yeterli değil. Karmaşık hayat ve de iş ortamlarında başarılı olmak için öğrencilerin hayat ve kariyer becerilerini geliştirmek için kesin dikkat vermeleri gereklidir. Uyumlu olma, girişkenlik, kültürlerarası beceriler, üretkenlik ve liderlik gibi becerilere sahip olunmalıdır.
Uysallık ve Uyumluluk
Değişime Ayak Uydurmak
Değişen rollere, kariyer sorumluluklarına, planlamalara ve içeriklere uyum sağlamak,
Mutlak ve değişken öncelikler olan zamanlarda da etkili çalışabilmek,
Uyumlu Olmak
Geribildirimleri etkili bir şekilde kullanmak,
Övgü, yenilgi veya eleştiri ile pozitif şekilde başa çıkabilmek,
Özellikle çok kültürlü ortamlarda, değişik görüş ve inançları anlamak, anlaşmak ve sonuca ulaşmak için dengelemek.
Girişkenlik ve Kendi Kendini Yönetme Becerisi
Zaman ve Hedefleri Yönetmek
Somut veya soyut başarı kriterlerine yönelik hedef belirlemek,
Kısa dönem ve uzun dönem hedefleri dengeleyebilmek,
Zamanı iyi değerlendirmek ve iş yükünü etkili yönetebilmek,
Bağımsız Çalışabilmek
Kimse tarafından denetlenmeden de , yapılacak işleri denetlemek, tanımlamak, önceliklendirmek, ve tamamlamak,
Kendi Kendini Yönlendiren Öğrenciler Olmak
Standart müfredat veya becerilerin dışına çıkarak, kişisel öğrenme ve deneyim kazanma fırsatlarını artırmak,
Beceri seviyesini profesyonellik seviyesine çıkartmak için girişim göstermek,
Öğrenmenin hayat boyu bir süreç olduğuna inanmak,
Geçmiş deneyimlerini kritik olarak değerlendirerek, ilerideki gelişimlerine yansıtmak,
Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler
Başkaları ile etkili iletişim kurmak
Ne zaman konuşmanın uygun, ne zaman dinlemenin uygun olduğunu bilmek,
Kendisini saygılı ve profesyonel olarak temsil edebilmek,
Farklı üyelerin olduğu takımlarda etkin çalışmak
Kültürel farklılıklara saygı göstermek ve değişik sosyal veya kültürel geçmişi olan farklı insanlarla birlikte etkin çalışabilmek,
Farklı fikir ve değerlere açık görüşlülükle karşılık vermek,
Sosyal ve kültürel değişikleri, işte kaliteyi ve inovasyonu artırmak için bir avantaja döndürebilmek,
Üretkenlik ve Hesap Verebilme
Projeleri Yönetmek
Engeller ve de rekabet baskısı olduğu zamanlarda dahi hedefleri önceden belirleyerek erişebilmek,
İstenen sonuçlar için işleri önceliklendirmek, planlamak ve de yönetmek,
Sonuç Üretmek
Yüksek kaliteli sonuçlar üretmek için gerekli olan özellikleri temsil etmek:
Pozitif ve etik çalışmak
Zaman ve projeleri etkili yönetmek
Aynı anda birkaç işlem yapabilmek
Aktif olmak, güvenilir ve dakik olmak
Kendisini düzgün ve profesyonel sunmak
Takımlar ile etkili işbirliği yapmak
Takım içi farklılıklara saygı duymak
Sonuçlar için hesap verebilir olmak
Liderlik ve Sorumluluk
Başkalarını Yönlendirmek ve Liderlik Yapmak
İnsanlar arası problem çözme becerilerini kullanarak başkalarını etkilemek ve hedef yönlendirmek,
Kişilerin güçlü taraflarını yönlendirerek hedefe ulaşmak,
Örnek olarak başkalarına ilham vermek,
Tesir ve güç kullanırken, etik davranış ve dürüstlük göstermek,
Başkalarına Karşı Sorumlu Olmak
Daha geniş bir topluluğu düşünerek hareket etmek