İzmir Özel Türk Koleji

Akademik Kazanımlar

İzmir Özel Türk Koleji'nde okuyan her öğrencinin, Akademik Kazanımlar (ana konular) konusunda üstün bilgiye sahip olması gereklidir. Bu ana konular okullarımız için şöyledir:

Beden Eğitimi

“Öğrencilerimizi beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilen, beden eğitimi ve sporun yararlarını kavrayarak zinde ve sağlıklı bir şekilde yaşamak için spor yapan, sportmence oynama ve yarışmayı bilen, daima dürüst kalan, kendine güven duyan, zorlukları yenme çabasını hiç kaybetmeyen, öz denetimi olan, yerinde ve çabuk karar verebilen, spor kültürü olan, geleneksel sporlara sahip çıkan, çeşitli sporları izleyen ve kuralları hakkında bilgisi olan, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı kişiler olarak yetiştirmektir.”

Biyoloji

"Yetiştirdiğimiz çocukların ileride biyoloji bilimindeki gelişmeleri ve güncel bilgileri yorumlayabilen bunları içselleştirerek doğal çevresini tanıyan ve günlük hayatta kullanabilen, yaşadığı ekosistemin sürdürülebilirliği konusunda sorumluluk duyan, bireylerin fizyolojik gelişim sürecinin toplum sağlığı ve psikolojisine etkisini kavramış, araştırmacı bir ruha sahip olarak bilimsel düşünme yeteneği kazanmış, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen ve problem çözebilme bilgilerine ve becerilerine sahip olan kişiler olmasıdır."

Coğrafya

“İnsan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin karşılıklı etkileşimini anlayan, çevre kalitesine önem vererek geleceği düşünen, Dünya’nın ve tüm canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip coğrafî bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıyabilen ve sadece öğrenilmesi gereken bir konu olarak değil, içselleştirerek düşünme ve davranış şekline dönüştürebilen ve günlük yaşamlarına aktarabilen bireyler yetiştirebilmektir.”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

“Öğrencilerimizi dinini, kültürünü, ahlakını bilen, yaşantısıyla örnek olan, inandığı değerleri savunabilen, iyilik yapan, gördüğü yanlışları düzeltmek için fikir üreten ve çaba sarf eden, doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış, sahibi bireyler olarak yetiştirmektir.”

Edebiyat

“Kendini ve dünyayı, ana dilinin olanaklarıyla anlamlandırarak karşılaştığı olaylar hakkında yorum yapabilen, okuyan, ulusal ve evrensel değerlerin, sanat yapıtı olan yazınsal metinlerle zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavrayan, geçmişin değerlerinden yararlanarak çağın gerekliliklerine kolayca uyum sağlayan; Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak çevresini etkileyen, sanatın estetik güzelliğinden zevk alabilen öğrenciler yetiştirmektir.”

Felsefe

“Öğrencilerimizin hayata çok boyutlu bakmalarını sağlamaya çalışırken kültürel değerlerimizi evrensel etik değerlerle bütünleştirebilmelerini, kendilerini ve farklı görüşleri sorgulayabilen ve yeni fikirler geliştirebilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekte ve onların dünyayı, toplumu, insanı; dogmalarla, hurafelerle değil aklın kılavuzluğunda açıklayabilen bireyler olmalarını amaçlamaktayız. Nihai hedefimiz toplumumuzun ve dünyamızın daha yaşanabilir kılınmasına katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir.”

Fen ve Teknoloji

“Bilim ve teknolojiye meraklı olan, çevresini gözlemleyen, bilimsel süreç becerilerini kullanarak neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve bunun sonucunda elde ettiği çıkarımları günlük hayatta kullanabilen, takım çalışmasının önemini fark edip grup içerisinde kendini rahatlıkla ifade edebilen, karşılaştığı her türlü problemi akıl ve bilim yoluyla çözebilen, farklı görüş ve fikirlere saygılı olup karşılaştığı olaylara objektif bakabilen ve yaşadığı çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir.”

Görsel Sanatlar

“Duygu, düşünce ve izlenimlerini özgürce ortaya koyabilen, sanatı bir yaşama biçimine dönüştürmüş ve bu nedenle estetik duyarlılığı gelişmiş; yaratıcı, tasarlayabilme yeteneği ve kendine güveni olan, sanatsal okur yazarlığa sahip; sanattaki farklı akımları öğrenerek ulusal ve kültürel sanat zenginliklerini tanıyan, sıradan olanla kalıcı olanı ayırt edebilen ve bunu yaparken 21.yüzyıl bilgi ve becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirmektir."

Fizik

“İlkeleri ortak, temel fizik bilgilerini kavramış, teknolojik anlamda gelişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, fiziksel çevrelerine ilişkin sezgileri gelişmiş, yalnızca nasıl problem çözüleceğini değil aynı zamanda yeni problemlere nasıl yaklaşılacağını bilen, analiz becerileri gelişmiş, bilginin değişip yenilenebileceğinin bilincinde olan ve bilimsel gelişmeleri yakından takip edip günlük yaşantılarında bunlardan pay çıkarabilen, bilgiyi kullanıp yeni bilgiler üretebilme kabiliyeti kazanmış, öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmektir.”

İngilizce

“Evrensel kültüre entegre olabilmede yabancı dili en iyi şekilde araç olarak kullanabilme becerisini kazandırmaktır. Misyonumuz yalnızca İngilizce öğretmek değil derslerimizdeki iletişim aracılığı ile gelişen ve değişen dünyada iletişim becerileri yüksek, dilbilim bilgisine ve uluslararası düzeyde bilgi aktarımı, bilgi edinimi ve temsil yeteneğine sahip, İTK eğitim sistemi içerisinde yoğrulmuş, Türk değerlerini ve evrensel, toplumsal değerleri koruyup, yenilenen dünyaya aktarabilen, bireysel fikir ve toplumsal tutumlarımızı uluslararası düzeyde özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Yaşadığımız yüzyıldaki bilgi kirliliği ile baş edebilen, karşılaştığı ideolojik ve tüketim toplumuna yönelik propagandaları kritik bir yaklaşımla irdeleyip karar verebilen, bu konularda kendi ülkesinin gündemini ve uluslararası gündemi rahatlıkla takip edebilecek ve de gerekli olduğunda entellektüel anlamda katkı sağlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip bireylerin yetişmesine rehberlik etmektir.”

Kimya

“Öğrencinin merkezde yer aldığı bir eğitim – öğretim süreci ile öğrencilerini; kimyanın gözlem ve deneylere dayalı dinamik bir süreç olduğunu kavramış, kimya ile ilgili olayları makroskobik, mikroskobik ve sembolik düzeyde açıklayabilen; edindiği bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilen, kimyanın çevreye ve hayata etkilerinin farkında olan, özgür ve bilimsel düşünmeyi içselleştirmiş, medya ve teknoloji okuryazarı, bilimsel etik değerleri benimsemiş, kimya ile diğer disiplinler arasında bağlantı kurabilen, sorunlara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşım ile akılcı ve yaratıcı çözümler üretebilen, bilimsel dili kullanarak uluslararası platformda iletişim kurma becerisine sahip, Atatürk’ün bilime verdiği önemi kavramış, ulusal kaynakları özenle kullanan, mutlu ve dengeli bireyler olarak hayata hazırlamaktır.”

Matematik

“Öğrencilerimizin, matematiksel bilgi, düşünme, beceri ve tutumlarını geliştirmeleri, karşılaşılan günlük yaşam problemlerine matematiksel akıl yürütme yolları ile en ideal çözümleri üretmeleri, matematiği diğer disiplinler ile ilişkilendirmeleri, tarafsız ve analitik düşünebilen, düşüncelerini açık ve kesin olarak bilimsel temellere dayandırarak anlatan, üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. “

Müzik

“Öğrencilerimizin çağdaş müzik görüşleri doğrultusunda sesini ve Türkçe'yi doğru kullanan, birlikte iş yapma becerisi ve disiplini olan, kendini müzik yoluyla ifade edebilen, evrensel müzik dinleme alışkanlığını edinmiş, en az bir enstrüman çalma becerisi ve disiplinine sahip, yaratıcı ve yeniliklere açık bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.”

Sosyal Bilgiler

“Milli benliğimizi algılayabilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk İlke ve İnkılapları izinde güçlü bir devlet haline gelmesi için yapılması gerekenleri bilen, coğrafyasını tanıyan, haklarını bilerek günlük yaşantısına uyarlayan, bu noktada eleştirel gözle olaylara yaklaşan, köklü tarihimizi benimseyip geçmişten ders alarak geleceğini öngörebilen, Atatürkçülüğü düşünce olmaktan öte, hayatına uyarlayan ve geleceğine taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu durumu geçmişiyle kıyaslama yapacak düzeyde bilgi sahibi olup geleceğe yönelik çözümler üretebilen, ezbercilikten uzak, üretken, günlük hayatla ilişkilendirme yapabilen öğrenciler yetiştirmektir.”

Tarih

“Öğrencilerimizde, tarih okuma ve araştırma merakı oluşturarak insanlığın geçirdiği aşamaların sürekliliğini zaman, mekân bütünlüğü içinde algılamalarına, yeni edindiği güncel ve tarihsel bilgilere eleştirel bakış açısıyla ve önyargısız yaklaşabilmelerine, tarihsel gözlem becerisiyle geçmişteki deneylerden yararlanarak ulusal değerlerini evrensel değerlerle kaynaştırıp bugüne ve geleceğe en doğru biçimde yön verebilmelerine rehberlik etmektir.”

Türkçe

“Türk dilinin kurallarını ve inceliklerini anlayarak seven ve onu korumak için hayatının her alanında kullanımına özen gösterip duygu ve düşüncelerini yazılı olarak doğru ifade edebilen ve toplum önünde konuşurken karşısındakini ikna edebilen, iletmek istediği mesajları doğru aktarabilen, Türk ve Dünya kültürüne ait eserleri bilinçli bir gözle okuyup yorumlayabilen, başkalarıyla tartışabilen ve bu sayede eserin edebî değerini anlayabilen, araştırmayı seven bireyler yetiştirerek onları bir üst kademeye ve hayata hazırlamaktır.”

Yabancı Diller

“Öğrencilerimizin farklı dillere karşı ilgisini arttırmak suretiyle, 2.yabancı dilde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak bilim, sanat, teknoloji, sosyoloji, iletişim gibi alanlarda uluslararası boyutta fark yaratacak, çok dilli ve çok kültürlü anlayışı benimsemiş, birden fazla yabancı dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini sergileyerek etkili iletişim kurabilen ve her yaşta evrenselliği yakalayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir. “

PDR

“Öğrencilerimizin yaş dönemi özelliklerini göz önünde bulundurarak bilişsel, duygusal, zihinsel, sosyal gelişimlerini izleyip onları, 21.yy. becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi doğrultusunda desteklemektir. İzmir Özel Türk Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören Anasınıfı (hazırlık) ilkokul-ortaokul-lise öğrencilerimiz, gelişim dönemleri, ilgi alanları, yetenekleri ve gelecekten beklentileri dikkate alınarak “her çocuk-genç özeldir “yaklaşımı ile akademik ve bireysel olarak desteklenir. “