İzmir Özel Türk Koleji

Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEYEN VERİ SORUMLUSU:

 

İzmir Özel Türk Koleji Okulları içinde yer alan:

 

  • TATIŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMECİLİĞİ TİC. VE SAN. A.Ş., Mithatpaşa Kampüsü,  Bornova Kampüsü ve Bornova Anaokulu Kampüsü için,

 

  • TATIŞ TURİZM YATIRIM ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş., Çiğli Kampüsü, Çiğli Anaokulu, Mavişehir Anaokulu ve Marmaris Kampüsü için,

 

  • İTK MANİSA ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Manisa Kampüsü için,

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) göre VERİ SORUMLUSUDUR.

 

İzmir Özel Türk Koleji iştiraki içinde yer alan veri sorumluları işbu aydınlatma metninde genel olarak “İTK” olarak anılacaktır.

 

İTK, KVKK 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında işbu Aydınlatma Metni bilgilerinize sunmaktadır. 

 

İTK’ya iletmiş olduğunuz yahut İTK tarafından edinilen kişisel verilerinizin; kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK Madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini, üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİNİ AŞAĞIDA YAZILI AMAÇLARLA İŞLEMEKTEYİZ:

 

İTK, ilgili okul kampüsünde öğrenci kaydı için başvuru veya kayıt görüşmesi yapılması, öğrenci kaydının yapılması ve/veya yenilenmesi ve/veya eğitim ve öğretiminin devamı, bursluluk sınavı için başvuru yapılması, İTK kampüs ve bağlı birimlerine/tesislerine yaptığınız başvuru ve ziyaretler, kamera kayıtları, telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve internet sitesi yolları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak tarafınızca paylaşılan kişisel verileri;

 

1-İTK faaliyeti kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlarca zorunlu tutulan işlemlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

2-İTK okuluna ve/veya İTK tarafından düzenlenen sınavlara öğrencilerin kayıt edilmesi, kaydın yenilenmesi veya eğitim öğretimin sağlanması için gerekli olan her türlü yönetimsel, idari, mali, finansal ve hukuki işlemlerin yapılması,

3-İTK ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

4-İTK bünyesinde bulunan veya iştiraki olan öğrenci kulüplerine veya bağımsız kulüplere üye olunabilmesi, kulüp çatısı altında yapılan çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi, bu üyelik ile ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,

5- İTK nezdinde veya aracılığı ile düzenlenen her türlü fiili ve/veya uzaktan eğitim, öğretim, spor, gezi ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi, katılım taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi verilmesi ve kurumsal iletişimin sağlanması,

6- İTK ve iştiraklerine bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,

7- İTK ve iştiraklerinin hizmetlerine ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, şikayetlerin/önerilerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin yönetilmesi ve bu hususlarda doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,

8- Yargı organlarına veya idari kurumlara ve kuruluşlara yasal mevzuattan doğan zorunluluk kapsamında bilgi ve belge verilmesi,

9- Her türlü acil durum süreçlerinin yönetilmesi,

10-İTK ile bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,

11-Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

12-Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

13-Veri güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

14-Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

15-Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi,

 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK VE  NE ŞEKİLDE TOPLAMAKTAYIZ:

 

İTK, kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi; tarafınız ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, ilgili kişinin açık rızanızın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden en az bir veya birkaç tanesine dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARMAKTAYIZ:

 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 8. ve 9. maddesine uygun olarak, işbu aydınlatma metninde yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere yurt içinde Milli Eğitim Bakanlığı ve mevzuata göre yetkili olan diğer kurumlar, İTK Manisa iştirakleri olan Tatış Turizm Yatırım Özel Eğitim ve Öğretim İşl. A.Ş., Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Tic. ve San. A.Ş. ile İTK Manisa taşeronlarına ve tedarikçilerine aktarılabilmekte; yurtdışında ise İTK ve birimleri tarafından kullanılan fiili veya uzaktan eğitim programlar ile Google ve Microsoft sunucularına, bu program ve sunuculardan hizmet alınması  ve bu hizmetin işleyişi gereği veya amacı ile ve açık rızanız alınmak şartı ile aktarılabilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ KVKK 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN HAK VE TALEPLERİNİZ:

 

KVKK 11. Maddesi uyarınca, dilediğiniz zaman İTK’nın aşağıda yazılı adreslerine başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

 1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 2- Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,

 3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

 5-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

 6-Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması        halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

 7-Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer  aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

 8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 9-Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için:

 

  • Buraya tıklayarak erişebileceğiniz başvuru formu veya tarafınızca düzenlenecek dilekçe aracılığı ile aşağıda yazılı İTK ilgili veri sorumlusu adresine yazılı olarak iletebilirsiniz

 

Mithatpaşa Kampüsü,  Bornova Kampüsü ve Bornova Anaokulu Kampüsü için veri sorumlusu sıfatıyla Tatış Eğitim  ve Öğretim İşletmeciliği Tic. ve San. A.Ş. adresi “Mithatpaşa Cad. Çankaya Mah. 687 - 689 Köprü/Konak”

 

Çiğli Kampüsü, Çiğli Anaokulu, Mavişehir Anaokulu ve Marmaris Kampüsü için veri sorumlusu sıfatıyla Tatış  Turizm Yatırım Özel Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Ticaret A.Ş. adresi “8019/21 Sok. No:22 Çiğli / İZMİR”

 

Manisa Kampüsü için veri sorumlusu sıfatıyla İTK Manisa Özel Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret  A.Ş. adresi  “Muradiye Mah. Manolya Sok. No:234 Yunusemre / MANİSA”

 

  • Tüm İTK kampüs ve veri sorumluları için geçerli olan info@itk.k12.tr adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.

 

İTK farklı zamanlarda işbu Aydınlatma Metninde değişiklik veya güncelleme yapabilir. Aydınlatma Metninin güncel haline  http://www.ozelturkkoleji.com/ web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

İzmir Özel Türk Koleji